IRM360 SaaS-aftale

Distributøren, Forhandleren, Partneren og/eller Kunden (i det følgende benævnt Kunden) og Leverandøren (i det følgende benævnt SAAS-tjenesteudbyderen) og samlet benævnt "Parterne".


HVORFOR:
a. SAAS-tjenesteudbyderen tilbyder en generisk SAAS-tjeneste kaldet "CyberManager", hvis funktionalitet gør det muligt for kunden at udføre styring af privatlivs-, informationssikkerheds- og cybersikkerhed;
b. Kunden er interesseret i Funktionaliteten (som defineret nedenfor) og ønsker derfor at købe den førnævnte SAAS-tjeneste;
c. Kunden og SAAS-tjenesteudbyderen ønsker at træffe foranstaltninger i denne henseende, som er fastlagt i denne aftale.

 

ER AFTALT SOM INTEGRAL FORSTÅELSE (IRM360 og DISTRIBUTØR/PARTNER/KUNDE-KONTRAKT/OFFERTE) ELLER DEMO/POC AFTALT SOM FØLGER

Artikel 1 Definitioner
Aftalen bruger en række udtryk, i ental eller flertal, der starter med et stort bogstav og har betydningen af ordene som defineret i denne artikel i kursiv.

1.1 Tilgængelighed: den procentdel af tiden i Servicevinduet, hvor Kunden kan bruge Funktionaliteten, der falder uden for vedligeholdelsesvinduet.

1.2 Bilag: Bilag til Aftalen, som udgør en integreret del af Aftalen.

1.3 Dokumentation: de brugermanualer, som SAAS-tjenesteudbyderen stiller til rådighed for Kunden med hensyn til SAAS-tjenesten og/eller Funktionaliteten.

1.4 Funktionalitet: brugerfunktionerne og mulighederne i den computersoftware, der ligger til grund for SAAS-tjenesten, uanset om den er opdelt i delfunktionaliteter og/eller moduler eller ej, som specificeret i Bilag 1.

1.5 Fejl: Funktionalitetens manglende eller ufuldstændige opfyldelse af de aftalte specifikationer.

1.6 Bruger: en person, der skal tilskrives Kunden, og som bruger Funktionaliteten.

1.7 Vedligeholdelsesvindue: det tidsrum, hvor SAAS-tjenesten ikke behøver at være tilgængelig, og som er reserveret til vedligeholdelse.

1.8 Uddannelse: tjeneste, der består i at levere en form for vidensoverførsel, hvis formål er at gøre Brugere fortrolige med den Funktionalitet, der skal leveres af SAAS-tjenesteudbyderen, og at uddanne dem i brugen af den, så de kan arbejde med den på en hensigtsmæssig måde i forhold til deres specifikke arbejdsopgaver.


Artikel 2 Samarbejde

2.1 SAAS Service Provider skal bestræbe sig på at overholde aftalte datoer, deadlines og lignende i videst muligt omfang. Alle datoer og tidsfrister osv. er dog angivet efter vores bedste viden, og overskridelse af disse datoer og/eller tidsfrister er aldrig fatale.

2.2 Såfremt SAAS Service Provider oplever, at Kunden ikke gør en tilstrækkelig indsats, vil SAAS Service Provider skriftligt informere Kunden herom.

2.3 Hvis kunden undlader at give oplysninger, der er nødvendige for aftalens opfyldelse, herunder oplysninger, som kunden har mistanke om er nødvendige for opfyldelsen, er SAAS Service Provider ikke forpligtet til at yde mere end efter bedste evne i den periode, hvor en sådan undladelse finder sted.

2.4 Kunden forpligter sig til at udføre aftalen med den største omhu.

 

Artikel 3 Kundens forpligtelser

3.1 Kunden må ikke bruge SAAS-tjenesten på en sådan måde, at det kan forårsage skade på SAAS-tjenesten, på SAAS-tjenesteudbyderen og/eller på tredjeparter, eller som forårsager en afbrydelse i tilgængeligheden.

3.2 SAAS Service Provider tilbyder sin SAAS-tjeneste på grundlag af "fair use", dvs. i princippet pålægger den ikke nogen begrænsninger på system- og netværksbelastningen forårsaget af kunden. SAAS Service Provider forbeholder sig ikke desto mindre retten til at træffe foranstaltninger i tilfælde af overdreven brug, dvs. brug, der er betydeligt højere end den gennemsnitlige kunde hos SAAS Service Provider.

3.3 Kunden skal straks efter første meddelelse fra SAAS Service Provider om den overdrevne system- og/eller netværksbelastning træffe foranstaltninger til at bringe den til ophør. SAAS Service Provider har ret til at suspendere SAAS Service og/eller enhver anden forpligtelse, der skal opfyldes i henhold til aftalen i tilfælde af vedvarende overdreven system- og/eller netværksbelastning.

3.4 I tilfælde af en strukturelt overdreven system- og/eller netværksbelastning vil parterne rådføre sig om omkostningerne herved.

3.5 Kunden skal sikre, at brugerne håndterer loginoplysninger fra SAAS-tjenesteudbyderen omhyggeligt.

3.6 Kunden skal anvende (browser)software specificeret af SAAS Service Provider i bilag 3, når SAAS Service anvendes.

3.7 Kunden skal holde SAAS-udbyderen skadesløs for krav fra tredjepart baseret på handlinger fra Kundens side, som er i strid med artikel 3.1 og 3.5.

3.8 Kunden er ansvarlig for rettidig udvælgelse og anskaffelse af (a) en egnet internetkommunikationsfacilitet til faktisk brug af SAAS-tjenesten.

3.9 Kunden indvilliger i selv at indgå en aftale med en leverandør vedrørende de tjenester, der henvises til i det foregående afsnit, og kan give SAAS Service Provider fuldmagt til at gøre dette, hvis og i det omfang det er muligt, for eller på kundens vegne. SAAS Service Provider er parat til at påtage sig en koordinerende rolle mellem kunden og leverandøren, som er nødvendig for at indgå en sådan aftale vedrørende en telekommunikationsfacilitet. Kunden anerkender og accepterer at være bundet af alle leverandørens egne vilkår og betingelser.

3.10 SAAS Service Provider er ikke ansvarlig for de omkostninger, der er forbundet med de internetkommunikationsfaciliteter, der henvises til i artikel 3.9, og som er forårsaget af brugen af SAAS Service.

 

Artikel 4 Intellektuelle ejendomsrettigheder

4.1 SAAS Service Provider garanterer, at de har alle nødvendige rettigheder til levering af SAAS Service, herunder alle rettigheder til den underliggende computersoftware.

4.2 De intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder databaserettigheder og/eller ophavsrettigheder, forbliver fuldt ud hos SAAS Service Provider eller dennes leverandører. Bortset fra de intellektuelle ejendomsrettigheder til data, som kunden selv opbygger gennem brug af SAAS-tjenesten, forbliver de intellektuelle ejendomsrettigheder til sådanne data hos kunden.

Artikel 5 SAAS-tjeneste

5.1 SAAS Service Provider garanterer en tilgængelighed på 99,7 %. Hvis en manglende tilgængelighed fortsætter i maksimalt fire (4) på hinanden følgende timer, vil SAAS-tjenesten blive betragtet som fuld og uafbrudt.

5.2 SAAS Service Provider vil bestræbe sig på at sikre, at alle aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med en kundes anmodning om support, herunder håndtering af brugerforespørgsler og løsning af defekter, vil blive påbegyndt uden unødig forsinkelse og afsluttet, hvis det er muligt.

5.3 Mangler vil kun blive håndteret, hvis og i det omfang de kan påvises eller reproduceres. Hvis og i det omfang, at den tid, det tager eller formodes at tage at løse en Defekt, er af en sådan varighed, at det formodes, at Funktionalitetens Tilgængelighed vil blive påvirket, skal SAAS Service Provider bestræbe sig på at levere en midlertidig, passende løsning.

5.4 Mangler i tilgængelighed forårsaget af:
a. uforsigtig brug fra brugerens side;
b. arbejde med udstyr og/eller (browser)software, der ikke opfylder de specifikationer, der på forhånd er godkendt af SAAS Service Provider;
falder aldrig inden for rammerne af aftalen. Kun på grundlag af en skriftlig ordrebekræftelse fra kunden skal SAAS Service Provider, hvis det er muligt, afhjælpe disse mangler til de gældende priser.

5.5 SAAS Service Provider kan, i tilfælde af at brugerne ikke har tilstrækkelig viden om funktionaliteten og/eller SAAS-tjenesten, kræve, at kunden får undervisning af SAAS Service Provider for at bringe brugernes viden op på et sådant niveau, at de ikke længere vil gøre uforholdsmæssig brug af support, eller at brugerne på anden måde vil tilegne sig den nødvendige viden. SAAS Service Provider vil vurdere rimeligheden af dette krav på baggrund af sin (support)historik. Hvis kunden ikke overholder dette, er SAAS Service Provider berettiget til at suspendere sine forpligtelser under support, indtil brugernes viden er bragt op på et tilstrækkeligt niveau, uden at kunden er berettiget til refusion af allerede betalte beløb eller nogen form for erstatning.

5.6 SAAS Service Provider fastlægger uafhængigt og uden at konsultere Kunden versionspolitikken og sikrer, at den nyeste Funktionalitet er tilgængelig for Kunden, når og i det omfang det er muligt.

5.7 SAAS-udbyderen vil rådføre sig med kunden forud for implementeringen af opdateringer og/eller andre ændringer af funktionaliteten, hvis disse forventes at medføre et tab af SAAS-tjenestens ydeevne og/eller tab af funktionalitet og/eller reduceret tilgængelighed.

5.8 Bestemmelserne i artikel 5.7 gælder ikke, hvis de pågældende opdateringer skal anvendes af sikkerhedsmæssige årsager.

Artikel 6 Uddannelse

6.1 SAAS Service Provider kan levere passende træning til brugere og/eller andet kundepersonale med henblik på at bruge funktionaliteten.

6.2 SAAS Service Provider garanterer, at instruktørerne har tilstrækkelig viden om emnet og har tilstrækkelige færdigheder til at levere uddannelsen korrekt.

6.3 SAAS Service Provider skal forsyne hver kursusdeltager med tilstrækkeligt kursusmateriale til eget brug. Ophavsretten til kursusmaterialet tilhører SAAS Service Provider. Kunden har ikke tilladelse til at reproducere og/eller videregive kursusmaterialet, medmindre det er til eget brug.

6.4 Kundens aflysning og/eller flytning af kurset/kurserne kan kun ske 10 arbejdsdage før den planlagte træningsdato. Aflysning af kurset/kurserne efter denne periode medfører, at de aftalte omkostninger for kurset/kurserne skal betales fuldt ud af kunden.

Artikel 7 Priser, satser, fakturering og betaling

7.1 Priser og satser er angivet i Bilag 4. Alle priser og satser er eksklusive omsætningsafgift (moms).

7.2 Der kan opkræves et tillæg for support uden for arbejdstiden, hvis og i det omfang det er angivet i Bilag 4.

7.3 SAAS Service Provider skal på fakturaerne til kunden angive dato, serviceperiode, omfanget heraf og det samlede skyldige beløb i euro.

7.4 Gebyret for SAAS-tjenesten vil blive faktureret pr. år eller månedligt forud.

7.5 Andre tjenester og arbejde, der ikke er omfattet af aftalen, faktureres til de til enhver tid gældende satser for de relevante medarbejdere hos SAAS-tjenesteudbyderen. I så fald skal fakturering ske bagud på grundlag af det antal timer, der faktisk er brugt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

7.6 Funktionalitet, der tilføjes til aftalen i mellemtiden, faktureres pro rata indtil næste fakturadato.

7.6 Kunden skal betale de skyldige beløb i henhold til Aftalen til SAAS Service Provider inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen, hvis fakturaen/fakturaerne er korrekte i substansen.

7.8 Hvis Kunden påberåber sig fakturaens/fakturaernes indholdsmæssige unøjagtighed, påvirker dette ikke Kundens forpligtelse til at betale mindst den ubestridte del af fakturaen/fakturaerne, og dette påvirker ikke SAAS Service Providerens forpligtelse til fortsat at levere Tjenesterne.

7.9 Hvis Kunden ikke har betalt de skyldige fakturabeløb inden for betalingsperioden, undtagen hvis Kunden har påberåbt sig væsentlig unøjagtighed i fakturaen inden for ti (10) dage, skal Kunden betale lovpligtige renter af det udestående beløb, uden at der kræves nogen form for varsel om misligholdelse. Hvis Kunden undlader at betale kravet efter et varsel om misligholdelse, er SAAS Service Provider berettiget til at kræve kompensation for udenretslige inddrivelsesomkostninger ud over den lovpligtige rente, hvis størrelse vil blive fastsat til mindst 15% af det samlede fakturabeløb.

7.10 Hvis kunden er distributør, forhandler eller partner og er mere end fire (4) måneder bagud med betalinger, har SAAS Service Provider ret til at suspendere sine tjenester, forudsat at kunden er blevet underrettet skriftligt om en sådan hensigt, og kunden har fået mindst fem (10) arbejdsdage til stadig at overholde alle betalingsforpligtelser fuldt ud, dvs. inklusive lovpligtige renter, udenretslige og andre omkostninger.

Artikel 8 Varighed, opsigelse, forlængelse og udtræden

8.1 Aftalen træder i kraft, når begge Parter har underskrevet den.

8.2 Aftalen indgås for et (1) år ad gangen, medmindre andet er aftalt.

8.3 Aftalen forlænges stiltiende hver gang med et (1) år, hvis ingen af Parterne har opsagt Aftalen ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse til den anden Part senest seks (6) måneder før udløbsdatoen.

8.4 Bortset fra hvad der er fastsat andetsteds i Aftalen:
a. er den ene Part berettiget til at ophæve Aftalen efter 1 måned ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen, hvis den anden Part ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og fortsætter hermed selv efter påkrav, hvor den anden Part har fået en rimelig frist til stadig at opfylde sine forpligtelser.
b. Den ene Part er berettiget til udenretligt at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning efter påkrav med en rimelig frist ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen, hvis den anden Part anmoder om betalingsstandsning eller får bevilget betalingsstandsning; den anden Parts konkurs begæres eller erklæres konkurs; en væsentlig del af den anden Parts aktiver eller den infrastruktur og/eller computersoftware, der er involveret i opfyldelsen af Aftalen, beslaglægges, eller den anden Part må anses for ikke længere at være i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

8.5 Hvis aftalen opsiges af kunden på grundlag af bestemmelserne i artikel 8.4, har kunden efter første anmodning ret til at fortsætte med at bruge funktionaliteten i en periode på to (2) på hinanden følgende måneder, alt dette mod et rimeligt gebyr, der skal fastsættes af SAAS Service Provider og betales på forhånd af kunden.

8.6 Alle rettigheder, som kunden har erhvervet i henhold til aftalen med hensyn til brugen af funktionaliteten, bortfalder ved aftalens ophør, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 8.5.

8.7 Medmindre andet er bestemt, skal forpligtelser, der efter deres art er beregnet til at fortsætte efter aftalens ophør, fortsætte med at eksistere efter aftalens ophør. Opsigelse af Aftalen fritager udtrykkeligt ikke Parterne fra bestemmelserne om fortrolighed, ansvar, intellektuelle ejendomsrettigheder, personaleovertagelse, gældende lov og valg af værneting.
8.8 I tilfælde af opsigelse af SAAS-tjenesten/-tjenesterne vil parterne straks indlede konsultationer om (måden for) overførsel af data, tjenesterne og/eller andre ledelsesforanstaltninger, der er nødvendige for den uafbrudte fortsættelse af kundens brug af sine data og/eller SAAS-tjenesten/-tjenesterne.
8.9 Alt arbejde, der udføres af SAAS Service Provider i henhold til det foregående afsnit, faktureres på grundlag af efterfølgende beregninger til de til enhver tid gældende satser.

Artikel 9 Garantier
9.1 SAAS-tjenesteudbyderen garanterer, at tjenesterne vedrørende SAAS-tjenesten vil blive udført på en kompetent måde.
9.2 SAAS Service Provider garanterer tilgængelighed i overensstemmelse med aftalen op til og inklusive sin infrastruktur. SAAS Service Provider er ikke ansvarlig for internetkommunikationsforbindelser fra sin infrastruktur, herunder Kundens internetkommunikationsforbindelser som nævnt i artikel 3.8 og 3.9.

Artikel 10 Ansvar

10.1 Den part, der fejler i opfyldelsen af sine forpligtelser, er, med forbehold for begrænsningerne i denne artikel, ansvarlig over for den anden part for erstatning af den skade, som den anden part har lidt eller vil lide.

10.2 SAAS-tjenesteudbyderen er ansvarlig for tilregnelige fejl i opfyldelsen af aftalen.

10.3 Hvis og i det omfang, at begrænsningen i det foregående afsnit ikke er mulig i henhold til loven, skal SAAS Service Provider's samlede ansvar for tilskrivelig fejl i udførelsen af aftalen begrænses til kompensation for direkte økonomisk tab op til et maksimum af de gebyrer, som SAAS Service Provider har modtaget fra kunden (eksklusive moms og andre offentlige afgifter) i seks (6) måneder umiddelbart forud for den måned, hvor den skadelige begivenhed fandt sted. Direkte økonomisk tab betyder udelukkende:
a. rimelige omkostninger, som kunden skulle have afholdt for at få SAAS Service Provider til at overholde aftalen; sådanne omkostninger skal dog ikke refunderes, hvis aftalen er blevet eller bliver ophævet af eller på anmodning af kunden.
b. rimelige omkostninger, som kunden har afholdt for at holde sine gamle systemer og tilhørende faciliteter i drift længere end nødvendigt;
c. rimelige omkostninger, der er afholdt for at fastslå årsagen til og omfanget af skaden, for så vidt som fastlæggelsen vedrører direkte økonomisk tab i henhold til disse vilkår og betingelser;
d. rimelige omkostninger, der er afholdt for at forhindre eller begrænse skade, for så vidt som kunden påviser, at disse omkostninger har ført til en begrænsning af direkte skade i henhold til disse vilkår og betingelser.

10.4 Ansvar for andre skader end nævnt i det foregående afsnit er udelukket.

10.5 De ovenfor nævnte ansvarsbegrænsninger bortfalder
a. i tilfælde af erstatningskrav som følge af død eller legemsbeskadigelse;
b. i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra den skadevoldende Parts side, herunder dennes ansatte og engagerede tredjeparter.

10.6 En Parts ansvar for manglende opfyldelse af Aftalen indtræder først, efter at den misligholdende Part er blevet underrettet af den anden Part om misligholdelsen, medmindre opfyldelsen af de pågældende forpligtelser allerede er permanent umulig, i hvilket tilfælde den misligholdende Part straks er i misligholdelse. Meddelelsen om misligholdelse skal være skriftlig og give den misligholdende part en rimelig frist til stadig at opfylde sine forpligtelser.

Artikel 11 Force majeure

11.1 I tilfælde af force majeure i lovens forstand suspenderes opfyldelsen af Aftalen og alle dertil knyttede forpligtelser helt eller delvist, så længe force majeure-situationen varer, uden at Parterne gensidigt er forpligtet til at betale nogen form for kompensation i den forbindelse. En Part kan kun påberåbe sig force majeure over for den anden Part, hvis den Part, der påberåber sig force majeure, hurtigst muligt giver den anden Part skriftlig meddelelse om påberåbelsen af force majeure og fremlægger dokumentation herfor.

11.2 Hvis en Part på grund af force majeure ikke opfylder en forpligtelse, der følger af Aftalen, kan den anden Part, hvis det godtgøres, at opfyldelsen vil være permanent umulig, eller hvis der er forløbet mere end tredive (30) Arbejdsdage, udenretsligt ophæve Aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse, uden at Parterne gensidigt er forpligtet til at betale nogen form for erstatning. Det, der allerede er udført af SAAS Service Provider, skal betales af kunden med det samme.

11.3 Force majeure hos SAAS Service Provider vil under alle omstændigheder omfatte sygdom hos personale, mangel på personale, strejker, mangler hos leverandører, hvad enten de kan tilskrives eller ej, tab af data, strømsvigt og/eller svigt i netværksforbindelser, alt sammen hos SAAS Service Provider.

Artikel 12 Fortrolighed og sikkerhed
12.1 Begge parter skal iagttage streng fortrolighed med hensyn til oplysninger om hinandens organisation, driften af filerne, funktionaliteten, SAAS-tjenesten osv. Med forbehold for forudgående skriftligt samtykke fra den anden part må en part ikke gøre oplysninger, databærere og data, som den har adgang til, tilgængelige for tredjeparter og må kun videregive dem til sit personale i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af de aftalte tjenester. Parterne skal forpligte deres personale til at overholde disse fortrolighedsbestemmelser.

12.2 Kunden må ikke videregive SAAS-tjenesten eller kopiere og/eller på anden måde reproducere eller modificere den, undtagen i det omfang det er nødvendigt for den brug, der udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale.

12.3 Med hensyn til data, der stammer fra den anden part, og som opbevares af eller leveres til en part i en hvilken som helst form eller på en hvilken som helst databærer, forpligter en part sig til at:
a. at iagttage alle rimelige foranstaltninger til sikker bortskaffelse eller opbevaring;
b. ikke at bruge dataene til noget andet formål end det aftalte formål;
c. ikke at opbevare dataene i sin besiddelse længere, end det med rimelighed er nødvendigt for at opfylde de aftalte forpligtelser, og at stille disse data, herunder eventuelle kopier, til rådighed for den anden part igen umiddelbart efter fuld opfyldelse af de nævnte forpligtelser, eller at destruere dem efter at have indhentet tilladelse fra den anden part;
d. kun at lade de aftalte forpligtelser udføre af personer, som den part, som forpligtelsen hviler på, med rimelighed anser for at være pålidelige;
e. at samarbejde ved udøvelse af tilsyn af eller på vegne af den anden part over opbevaring og brug af data.

12.4 Hver af Parterne skal sikre, at deres medarbejdere og/eller tredjeparter, der er involveret i arbejdet, er kontraktligt forpligtet til at opretholde fortrolighed med hensyn til bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 13 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

13.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til en tredjepart uden SAAS Service Provider's skriftlige samtykke.

13.2 SAAS Service Provider skal til enhver tid være berettiget til at overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, medmindre andet er aftalt.

13.3 SAAS Service Provider og kunden er autoriseret til at bruge tredjeparters tjenester i udførelsen af aftalen, enten ved underentreprise eller ved midlertidig ansættelse af personale. Denne bemyndigelse til SAAS Service Provider og kunden skal ikke påvirke deres ansvar og hæftelse for opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til aftalen og deres forpligtelser som arbejdsgiver og/eller hovedentreprenør i henhold til skatte- og socialforsikringslovgivningen.

Artikel 14 Gældende lov og tvister

14.1 Aftalen og yderligere aftaler, der følger af den, er underlagt hollandsk lov.

14.2 I tilfælde af en tvist skal den mest påpasselige part skriftligt underrette den anden part om eksistensen af en tvist sammen med en sammenfattende redegørelse for, hvad denne part anser for at være genstand for tvisten. Alle tvister, der opstår som følge af eller som en konsekvens af aftalen, vil først blive forelagt SAAS-tjenesteudbyderens ledelse og kundens ledelse. Hvis de ikke når frem til en løsning inden for 2 måneder efter, at tvisten er blevet indberettet, vil tvister blive forelagt den kompetente domstol i det distrikt, hvor SAAS-udbyderen har sit hjemsted, herunder den midlertidige fogedret ved denne distriktsdomstol.

14.3 Bestemmelserne i artikel 14.2 skal ikke påvirke begge parters forpligtelse til at gøre alt for at løse tvister i forbindelse med aftalen i gensidig konsultation så meget som muligt.

Artikel 15 Almindelige bestemmelser

15.1 I tilfælde af overtrædelse af artikel 3.1, 3.5, 8.7, 12 og 15.7 skal kunden straks og uden retslig indgriben betale SAAS Service Provider en bod på €10.000 (ti tusind euro) eksklusive moms. Denne bod skal ikke forhindre SAAS Service Provider i at kræve yderligere kompensation(er).

15.2 Mundtlige meddelelser, tilsagn eller aftaler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen har ingen juridisk gyldighed, medmindre de er bekræftet skriftligt af den relevante part.

15.3 I de tilfælde, der ikke er fastsat i Aftalen, eller hvis ændringer af Aftalen er nødvendige, skal Parterne konsultere hinanden med henblik herpå. Ændringer og/eller tillæg er kun gyldige i det omfang, de er aftalt skriftligt.

15.4 En Parts undladelse af at kræve opfyldelse af en bestemmelse inden for en frist, der er angivet i Aftalen, påvirker ikke retten til stadig at kræve opfyldelse, medmindre den pågældende Part udtrykkeligt har accepteret den manglende opfyldelse skriftligt.

15.5 Hvis det fremgår af disse betingelser, at meddelelser kan gives skriftligt, kan sådanne meddelelser, medmindre det fremgår af sammenhængen, at skriftlighed er tilsigtet, også gives digitalt, dvs. pr. e-mail. Den Part, der vælger at anvende et elektronisk medie, bærer dog bevisrisikoen, hvis en meddelelse efter den anden Parts opfattelse ikke ville være kommet frem eller ikke ville være kommet frem på behørig vis.

15.6 Hvis en af bestemmelserne i Aftalen er ugyldig eller annulleret, skal de resterende bestemmelser i Aftalen forblive i kraft, og Parterne skal konsultere hinanden for at blive enige om en erstatningsbestemmelse.

15.7 Hvis og i det omfang, der er modstrid mellem Aftalen og Bilagene til denne Aftale, har Aftalens bestemmelser forrang.
15.8 SAAS-tjenesteudbyderens generelle vilkår og betingelser gælder for denne aftale og udgør derfor en integreret del af aftalen.

Artikel 16 Demo/POC-betingelser

Hvis licensen gives som en demo eller Proof of Concept (POC), gælder alle artiklerne heri med undtagelse af artikel 5, 6, 7, 8 og 9. Desuden kan der ikke udledes rettigheder eller gives garantier for tilgængelighed, oppetid, indhold og SAAS-service i Demo/POC-miljøer.

Bilag

Bilag 1: Generelle vilkår og betingelser
IRM360 B.V.'s generelle vilkår og betingelser kan findes på vores hjemmeside: (https://www.irm360.nl/en/general-terms-and-conditions/)

Appendiks 2: Specifikationer for funktionalitet
For en beskrivelse af funktionaliteten i kombination med det CyberManager-abonnement, der er tegnet, henvises til hjemmesiden

Bilag 3: Understøttelse af browsere
Følgende browsere understøttes:
Desktop
Microsoft Internet Explorer (Windows) Version 11
Microsoft Edge De seneste to versioner
Mozilla Firefox (alle platforme) De seneste to versioner
Google Chrome (Windows og Mac) De seneste to versioner
Safari (Mac) Seneste to versioner

Bilag 4: Priser og support
For aktuelle priser, se venligst hjemmesiden: