GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

 

Artikel 1 - Definitioner

 1. IRM360 B.V., etableret i Nijmegen, Holland, med handelskammernummer 37953273, omtales i disse generelle vilkår og betingelser som tjenesteudbyder.
 2. Den anden part i kontrakten med tjenesteudbyderen omtales i disse generelle vilkår og betingelser som kunden.
 3. Parterne er tjenesteudbyderne og kunderne sammen.
 4. Aftalen henviser til serviceaftalen mellem parterne.

Artikel 2 - Anvendelighed af vilkår og betingelser

 1. Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, tilbud, arbejde, aftaler og leverancer af tjenester eller varer fra eller på vegne af tjenesteudbyderen.
 2. Afvigelser fra disse vilkår og betingelser er kun mulige, hvis de udtrykkeligt er aftalt skriftligt af parterne.
 3. Aftalen indeholder altid forpligtelser til at præstere efter bedste evne, ikke forpligtelser til at opnå et bestemt resultat.

Artikel 3 - Betaling

 1. Fakturaer skal betales senest 14 dage efter fakturadato, medmindre parterne skriftligt har indgået anden aftale, eller en anden betalingsfrist er angivet på fakturaen.
 2. Betalinger skal ske uden indsigelse mod suspension eller afregning ved overførsel af det skyldige beløb til det bankkontonummer, som tjenesteudbyderen har oplyst.
 3. Hvis ordregiver ikke betaler inden for den aftalte periode, er han i misligholdelse i henhold til loven, uden at der kræves nogen påmindelse. Fra dette tidspunkt har tjenesteudbyderen ret til at suspendere sine forpligtelser, indtil ordregiver har opfyldt sine betalingsforpligtelser. Hvis ordregiver fortsat er i misligholdelse, skal tjenesteudbyderen fortsætte med at inddrive beløbet. Omkostningerne ved en sådan inddrivelse er for ordregiverens regning. Når en kunde er i misligholdelse, skylder han tjenesteudbyderen ud over hovedbeløbet også juridiske (kommercielle) renter, udenretslige inkassoomkostninger og andre skader. Inkassoomkostningerne beregnes i henhold til bekendtgørelsen om kompensation for udenretslige inkassoomkostninger.
 4. I tilfælde af hovedmandens likvidation, konkurs, udlæg eller betalingsstandsning forfalder tjenesteyderens krav mod hovedmanden til øjeblikkelig betaling.
 5. Hvis ordregiver nægter at samarbejde om tjenesteudbyderens udførelse af ordren, er han stadig forpligtet til at betale den aftalte pris til tjenesteudbyderen.

Artikel 4 - Tilbud og prisangivelser

 1. Tjenesteyderens tilbud er gyldige i højst 1 måned, medmindre en anden acceptfrist er nævnt i tilbuddet. Hvis tilbuddet ikke accepteres inden for denne periode, bortfalder tilbuddet.
 2. Leveringstider i tilbud er vejledende og giver ved overskridelse ikke ordregiver ret til ophævelse eller erstatning, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt.
 3. Tilbud og prisangivelser gælder ikke automatisk for gentagne ordrer. Parterne skal udtrykkeligt og skriftligt aftale dette.

Artikel 5 - Priser

 1. De priser, der er nævnt i tjenesteyderens tilbud og fakturaer, er eksklusive moms og andre offentlige afgifter, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
  Priserne på varer skal baseres på de kostpriser, der er kendt på det pågældende tidspunkt. Stigninger heri, som tjenesteyderen ikke kunne forudse på tidspunktet for tilbuddet eller indgåelsen af aftalen, kan give anledning til prisstigninger.
 2. Med hensyn til levering af tjenester kan parterne aftale en fast pris, når aftalen indgås. Hvis der ikke er aftalt en fast pris, kan satsen for levering af tjenester bestemmes på grundlag af faktisk arbejdede timer. Prisen skal beregnes i overensstemmelse med tjenesteyderens sædvanlige timepriser, der gælder for den periode, hvor han udfører arbejdet, medmindre der er aftalt en anden timepris.
 3. Hvis der ikke er aftalt en sats baseret på faktisk udførte timer, skal der aftales en vejledende pris for tjenesteydelserne, som tjenesteyderen er berettiget til at afvige fra med op til 10 %.
 4. Hvis den vejledende pris bliver mere end 10 % højere, skal tjenesteyderen i god tid informere ordregiveren om, hvorfor en højere pris er berettiget. I så fald har ordregiver ret til at annullere den del af ordren, der overstiger den vejledende pris med 10 %.

Artikel 6 - Prisindeksering

 1. De ved aftalens indgåelse aftalte priser og timelønninger er baseret på det til enhver tid gældende prisniveau. Tjenesteyderen er berettiget til at justere de gebyrer, der skal opkræves hos klienten, årligt pr. 1. januar.
 2. Ordregiver vil blive informeret om justerede priser, satser og timelønninger så hurtigt som muligt.

Artikel 7 - Kundens tilvejebringelse af oplysninger

 1. Ordregiveren skal stille alle oplysninger, der er relevante for udførelsen af ordren, til rådighed for tjenesteyderen.
 2. Ordregiver skal rettidigt og i den ønskede form og på den ønskede måde stille alle data og dokumenter til rådighed, som tjenesteyderen mener at have brug for til korrekt udførelse af ordren.
 3. Ordregiver indestår for nøjagtigheden, fuldstændigheden og pålideligheden af de data og dokumenter, der stilles til rådighed for tjenesteyderen, også selv om de stammer fra tredjemand, i det omfang ordrens art ikke kræver andet. Ordregiveren skal holde tjenesteyderen skadesløs for enhver skade, uanset form, som følge af manglende opfyldelse af bestemmelserne i første afsnit i denne artikel.
 4. Hvis og i det omfang ordregiveren anmoder om det, skal tjenesteyderen returnere de pågældende dokumenter.
 5. Hvis ordregiveren ikke leverer de oplysninger og dokumenter, som tjenesteudbyderen kræver, eller ikke leverer dem rettidigt eller korrekt, og udførelsen af ordren forsinkes som følge heraf, vil de deraf følgende ekstraomkostninger og ekstra gebyrer blive opkrævet hos ordregiveren.

Artikel 8 - Tilbagetrækning af ordren

 1. Ordregiver kan frit opsige ordren til tjenesteyderen på ethvert ønsket tidspunkt.
 2. Ved annullering af ordren er ordregiver forpligtet til at betale den skyldige løn og de udgifter, som tjenesteudbyderen har pådraget sig.

Artikel 9 - Udførelse af aftalen

 1. Tjenesteyderen skal udføre aftalen efter bedste viden og kunnen og i overensstemmelse med kravene til godt håndværk.
 2. Tjenesteyderen har ret til at lade arbejdet udføre af tredjemand.
 3. Udførelsen skal ske i gensidig forståelse og efter skriftlig aftale og betaling af forskud, hvis dette er aftalt.
 4. Det er bestillerens ansvar, at tjenesteyderen kan påbegynde opgaven rettidigt.

Artikel 10 - Aftalens varighed

 1. Aftalen mellem ordregiver og tjenesteyder indgås på ubestemt tid, medmindre andet følger af aftalens karakter, eller parterne udtrykkeligt og skriftligt har aftalt andet.
 2. Hvis parterne har aftalt en frist for udførelsen af visse aktiviteter inden for aftalens løbetid, er det aldrig en frist. Hvis denne frist overskrides, skal kunden give tjenesteudbyderen et skriftligt varsel om misligholdelse.

Artikel 11 - Ændringer i aftalen

 1. Hvis det under aftalens udførelse viser sig, at det for ordrens korrekte udførelse er nødvendigt at ændre eller supplere det arbejde, der skal udføres, skal parterne rettidigt og i gensidig konsultation tilpasse aftalen i overensstemmelse hermed.
 2. Hvis parterne er enige om, at aftalen ændres eller suppleres, kan dette påvirke tidspunktet for færdiggørelsen af udførelsen. Tjenesteyderen vil informere klienten om dette så hurtigt som muligt.
 3. Hvis ændringen eller tilføjelsen til aftalen har økonomiske og/eller kvalitative konsekvenser, vil tjenesteyderen informere klienten skriftligt så hurtigt som muligt.
 4. Hvis parterne har aftalt et fast honorar, skal tjenesteyderen angive, i hvilket omfang ændringen eller tillægget til aftalen vil medføre en forhøjelse af dette honorar.

Artikel 12 - Force majeure

 1. Bestemmelserne i afsnit 6:75 i den nederlandske civillovbog gælder for denne aftale.

Artikel 13 - Overdragelse af rettigheder

 1. En parts rettigheder i henhold til denne aftale kan ikke overdrages uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part. Denne bestemmelse er en formueretlig klausul, som der henvises til i afsnit 3:83(2) i den hollandske civillovbog. Samtykke til overdragelse må ikke udsættes eller forsinkes og må ikke tilbageholdes af urimelige grunde.

Artikel 14 - Forsikring

 1. Ordregiver forpligter sig til at forsikre leverede varer, som er nødvendige for udførelsen af den underliggende aftale, samt varer fra tjenesteydere, der befinder sig i ordregivers lokaler, og varer, der er leveret under ejendomsforbehold, og til at holde dem tilstrækkeligt forsikret mod bl.a. brand, eksplosion og vandskade samt tyveri.
 2. På første anmodning skal ordregiver fremlægge policerne for disse forsikringer til inspektion.

Artikel 15 - Ansvar og skadeserstatning

 1. Den part, der ikke opfylder sine forpligtelser, er med forbehold af begrænsningerne i denne artikel ansvarlig over for den anden part for erstatning af den skade, som den anden part har lidt eller vil lide.

Artikel 16 - Pligt til at sagsøge

 1. Ordregiver er forpligtet til straks at indberette klager over det udførte arbejde pr. e-mail eller skriftligt til tjenesteyderen. Klagen skal indeholde en beskrivelse af manglen, der er så detaljeret som muligt, så tjenesteudbyderen er i stand til at reagere tilstrækkeligt.

Artikel 17 - Intellektuel ejendomsret

 1. Medmindre parterne har aftalt andet skriftligt, bevarer tjenesteudbyderen alle intellektuelle rettigheder (herunder ophavsret, patentret, varemærkeret, tegnings- og modelret osv.) til alle designs, tegninger, skrifter, bærere med data eller anden information, tilbud, illustrationer, skitser, modeller osv.
 2. De nævnte immaterielle rettigheder må ikke kopieres, vises og/eller stilles til rådighed for tredjemand eller anvendes på anden måde uden skriftligt samtykke fra tjenesteudbyderen.
 3. Kunden forpligter sig til at holde de fortrolige oplysninger, som tjenesteudbyderen stiller til rådighed for ham, fortrolige. Fortrolige oplysninger forstås under alle omstændigheder som det, der er omfattet af denne artikel, såvel som virksomhedsdata. Ordregiver forpligter sig til at pålægge sit personale og/eller tredjeparter, der er involveret i udførelsen af denne aftale, en skriftlig fortrolighedsforpligtelse med omfanget af denne bestemmelse.

Artikel 18 - Fortrolighed

 1. Hver af parterne skal behandle de oplysninger, de modtager fra den anden part (uanset form), og alle andre oplysninger vedrørende den anden part, som de ved eller med rimelighed kan forventes at vide er hemmelige eller fortrolige, eller oplysninger, hvis videregivelse kan være skadelig for den anden part, fortroligt og skal tage alle nødvendige skridt til at sikre, at deres personale også behandler de nævnte oplysninger fortroligt.
 2. Den fortrolighedsforpligtelse, der er nævnt i første afsnit i denne artikel, gælder ikke for oplysninger:
  2.1. som allerede var offentligt tilgængelige på det tidspunkt, hvor modtageren modtog dem, eller som efterfølgende er blevet offentligt tilgængelige, uden at modtageren har brudt sin tavshedspligt.
  tavshedspligt, der påhviler modtageren;
  2.2. For hvilke den modtagende part kan bevise, at den allerede var i besiddelse på det tidspunkt, hvor den blev leveret af den anden part;
  2.3. Modtaget af den modtagende part fra en tredjepart, hvor denne tredjepart havde ret til at give denne information til den modtagende part;
  2.4. Som er offentliggjort af den modtagende part i henhold til en juridisk forpligtelse;
 3.  Den fortrolighedsforpligtelse, der er beskrevet i denne artikel, gælder i denne aftales løbetid og i en periode på tre år efter dens ophør.

Artikel 19 - Straf for brud på tavshedspligten

 1. I tilfælde af en af parternes overtrædelse af den foregående artikel skal den anden part straks og uden retslig indgriben betale en bøde på 10.000 euro (ti tusind euro) eksklusive moms. Denne bod forhindrer ikke parterne i at kræve yderligere kompensation(er) fra den overtrædende part.

Artikel 20 - Ikke-anskaffelse af personale

 1. Parterne må ikke ansætte medarbejdere hos hinanden (eller hos virksomheder, der er ansat af tjenesteudbyderen til udførelse af denne aftale, og som er eller har været involveret i udførelsen af aftalen). Parterne må ikke lade dem arbejde for sig selv direkte eller indirekte på nogen anden måde. Dette forbud gælder i aftalens løbetid og indtil et år efter dens ophør. Der er én undtagelse til dette forbud: Parterne kan indgå andre aftaler i gode kommercielle forhandlinger. Disse aftaler gælder i det omfang, de er blevet nedfældet skriftligt.

Artikel 21 - Løsning af tvister

 1. Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt hollandsk lov.
 2. Den hollandske domstol er kompetent til at tage stilling til alle tvister, der udspringer af disse generelle vilkår og betingelser. Alle tvister, der opstår som følge af disse generelle vilkår og betingelser, skal udelukkende indbringes for den kompetente domstol i Gelderland.

(IRM360 B.V. 6-7-2021)