CyberManager SaaS-avtale

Distributøren, forhandleren, partneren og/eller kunden (heretter kalt kunden) og leverandøren (heretter kalt SAAS-tjenesteleverandøren) og samlet kalt "partene".


I BETRAKTNING AV FØLGENDE
a. SAAS-tjenesteleverandøren tilbyr en generisk SAAS-tjeneste kalt "CyberManager", hvis funksjonalitet gjør det mulig for kunden å utføre personvern-, informasjonssikkerhets- og cybersikkerhetsadministrasjon;
b. Kunden er interessert i funksjonaliteten (som definert nedenfor) og ønsker derfor å kjøpe den nevnte SAAS-tjenesten;
c. Kunden og SAAS-tjenesteleverandøren ønsker å inngå ordninger i denne forbindelse, som er fastsatt i denne avtalen.

 

ER AVTALT SOM INTEGRAL OVERENSKOMST (IRM360 og DISTRIBUTØR/PARTNER/KUNDEKONTRAKT/OFFERTE) ELLER DEMO/POC AVTALT SOM FØLGER

Artikkel 1 Definisjoner
Avtalen bruker en rekke begreper, i entall eller flertall, som begynner med stor forbokstav og har betydningen av ordene slik de er definert i denne artikkelen i kursiv.

1.1 Tilgjengelighet: prosentandelen av tiden i servicevinduet der kunden kan bruke funksjonaliteten, som faller utenfor vedlikeholdsvinduet.

1.2 Vedlegg: Vedlegg til avtalen som utgjør en integrert del av avtalen.

1.3 Dokumentasjon: brukerhåndbøkene som SAAS-tjenesteleverandøren skal gjøre tilgjengelig for kunden med hensyn til SAAS-tjenesten og/eller funksjonaliteten.

1.4 Funksjonalitet: brukerfunksjonene og -mulighetene til dataprogramvaren som ligger til grunn for SAAS-tjenesten, uansett om den er inndelt i delfunksjonaliteter og/eller moduler, som angitt i vedlegg 1.

1.5 Defekt: manglende eller ufullstendig funksjonalitet som ikke oppfyller de avtalte spesifikasjonene.

1.6 Bruker: en person som skal tilskrives kunden som bruker funksjonaliteten.

1.7 Vedlikeholdsvindu: tidsperioden der SAAS-tjenesten ikke trenger å være tilgjengelig og som er reservert for vedlikehold.

1.8 Opplæring: tjeneste som består i å tilby en form for kunnskapsoverføring, der formålet er å gjøre brukerne kjent med funksjonaliteten som skal leveres av SAAS-tjenesteleverandøren, og å gi dem opplæring i bruken av den, slik at de kan arbeide med den på en hensiktsmessig måte i sitt spesifikke arbeid.

1.9 Avtale: denne avtalen (IRM360-tilbudet eller partneravtalen).

1.10 SAAS-tjeneste: tjeneste som består i å levere funksjonalitet eksternt via elektroniske midler av SAAS-tjenesteleverandøren, tjenesten inkluderer også støtte og dokumentasjon.

1.11 Servicevindu: perioden, som faller utenfor vedlikeholdsvinduet, der SAAS-tjenesten må være tilgjengelig.

1.12 Støtte: levering av informasjon og råd fra SAAS-tjenesteleverandøren i arbeidstiden, via telefon og/eller e-post og/eller ved hjelp av et nettsted eller en helpdesk, om bruken av funksjonalitet, samt bistand til å spore årsaker, inkludert mangler, som hindrer uhindret bruk av funksjonalitet og/eller SAAS-tjenesten, og til å løse disse problemene.

1.13 Virkedager: Mandag til fredag, med unntak av nasjonale helligdager, hvor 5. mai er en helligdag hvert femte (5.) år.

1.14 Arbeidstid: timer på arbeidsdager mellom 09:00 og 17:00.


Artikkel 2 Samarbeid

2.1 SAAS-tjenesteleverandøren skal bestrebe seg på å overholde avtalte datoer, tidsfrister og lignende så langt det er mulig. Alle datoer og frister osv. er imidlertid angitt etter beste skjønn, og overskridelse av disse datoene og/eller fristene er aldri fatal.

2.2 Hvis SAAS-tjenesteleverandøren signaliserer at kunden ikke gjør tilstrekkelige anstrengelser, vil den informere kunden om dette skriftlig.

2.3 Dersom kunden unnlater å gi informasjon som er nødvendig for å oppfylle avtalen, inkludert informasjon som kunden kan mistenke er nødvendig for å oppfylle avtalen, er SAAS-tjenesteleverandøren ikke forpliktet til å yte mer enn etter beste evne så lenge unnlatelsen varer.

2.4 Kunden forplikter seg til å oppfylle avtalen med den største omhu.

Artikkel 3 Kundens forpliktelser

3.1 Kunden har ikke lov til å bruke SAAS-tjenesten på en slik måte at det kan forårsake skade på SAAS-tjenesten, SAAS-tjenesteleverandøren og/eller tredjeparter, eller som forårsaker forstyrrelser i tilgjengeligheten.

3.2 SAAS-tjenesteleverandøren tilbyr sin SAAS-tjeneste på grunnlag av "rimelig bruk", dvs. at den i prinsippet ikke pålegger noen begrensninger på systemet og nettverksbelastningen forårsaket av kunden. SAAS-tjenesteleverandøren forbeholder seg likevel retten til å treffe tiltak i tilfelle overdreven bruk, det vil si bruk som er betydelig høyere enn for den gjennomsnittlige kunden til SAAS-tjenesteleverandøren.

3.3 Kunden skal umiddelbart etter første varsel fra SAAS-tjenesteleverandøren om overdreven system- og/eller nettverksbelastning treffe tiltak for å få slutt på dette. SAAS-tjenesteleverandøren skal ha rett til å suspendere SAAS-tjenesten og/eller enhver annen forpliktelse som skal utføres i henhold til avtalen i tilfelle kontinuerlig overdreven system- og/eller nettverksbelastning.

3.4 I tilfelle av en strukturelt overdreven system- og/eller nettbelastning vil partene rådføre seg om kostnadene ved dette.

3.5 Kunden skal sørge for at brukerne håndterer påloggingsinformasjonen fra SAAS-tjenesteleverandøren med forsiktighet.

3.6 Kunden skal bruke (nettleser) programvare spesifisert av SAAS-tjenesteleverandøren i vedlegg 3 ved bruk av SAAS-tjenesten.

3.7 Kunden skal holde SAAS-tjenesteleverandøren skadesløs for krav fra tredjeparter basert på handlinger fra kunden som er i strid med artikkel 3.1 og 3.5.

3.8 Kunden er ansvarlig for rettidig valg og anskaffelse av (a) en egnet internettkommunikasjonsfasilitet for faktisk bruk av SAAS-tjenesten.

3.9 Kunden samtykker i selv å inngå en avtale med en leverandør om tjenester som nevnt i foregående avsnitt, og kan gi SAAS-tjenesteleverandøren fullmakt til å gjøre dette, hvis og i den grad det er mulig, for eller på vegne av kunden. SAAS-tjenesteleverandøren er forberedt på å påta seg en koordinerende rolle mellom kunden og leverandøren som nødvendig for å inngå en slik avtale om en telekommunikasjonsfasilitet. Kunden erkjenner og godtar å være bundet av alle vilkår og betingelser fra leverandøren selv.

3.10 SAAS-tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for kostnadene knyttet til internettkommunikasjonsfasilitetene nevnt i artikkel 3.9, som er forårsaket av bruken av SAAS-tjenesten.

 

Artikkel 4 Immaterielle rettigheter

4.1 SAAS-tjenesteleverandøren garanterer at den innehar alle rettigheter som er nødvendige for levering av SAAS-tjenesten, herunder alle rettigheter knyttet til den underliggende dataprogramvaren.

4.2 De immaterielle rettighetene, inkludert databaserettigheter og/eller opphavsrettigheter, forblir fullt ut hos SAAS-tjenesteleverandøren eller dennes leverandører. Med unntak av de immaterielle rettighetene til data som kunden selv bygger opp gjennom bruk av SAAS-tjenesten, skal de immaterielle rettighetene til slike data forbli hos kunden.

Artikkel 5 SAAS-tjeneste

5.1 SAAS-tjenesteleverandøren garanterer en tilgjengelighet på 99,7 %. Hvis manglende tilgjengelighet fortsetter i maksimalt fire (4) sammenhengende timer, vil SAAS-tjenesten anses som fullstendig og uavbrutt.

5.2 SAAS-tjenesteleverandøren vil bestrebe seg på å sikre at alle aktiviteter som skal utføres i forbindelse med en kundes forespørsel om støtte, inkludert håndtering av brukerforespørsler og løsning av mangler, vil bli påbegynt uten unødig forsinkelse og fullført om mulig.

5.3 Mangler vil bare bli håndtert hvis og i den grad de kan påvises eller reproduseres. Hvis og i den grad tiden det tar, eller mistenkes å ta, å løse en mangel er av en slik varighet at det mistenkes at tilgjengeligheten av funksjonaliteten vil bli påvirket, skal SAAS-tjenesteleverandøren forsøke å tilby en midlertidig, tilstrekkelig løsning.

5.4 Mangler i tilgjengelighet forårsaket av:
a. uforsvarlig bruk fra brukerens side;
b. arbeider med utstyr og/eller (nettleser)programvare som ikke oppfyller spesifikasjonene som er godkjent på forhånd av SAAS-tjenesteleverandøren;
aldri faller innenfor omfanget av Avtalen. Kun på grunnlag av en skriftlig ordrebekreftelse fra kunden, skal SAAS-tjenesteleverandøren, om mulig, avhjelpe nevnte mangler til sine da gjeldende priser.

5.5 SAAS-tjenesteleverandøren kan, i tilfelle brukerne ikke har tilstrekkelig kunnskap om funksjonaliteten og/eller SAAS-tjenesten, kreve at kunden får opplæring fra SAAS-tjenesteleverandøren for å bringe brukernes kunnskap til et slikt nivå at de ikke lenger vil gjøre uforholdsmessig bruk av support, eller at brukerne på annen måte vil tilegne seg nødvendig kunnskap. SAAS-tjenesteleverandøren vil begrunne rimeligheten av dette kravet på grunnlag av sin (support)historikk. Hvis kunden ikke overholder dette, har SAAS-tjenesteleverandøren rett til å suspendere sine forpliktelser i henhold til support inntil brukernes kunnskap er brakt til et tilstrekkelig nivå, uten at kunden har rett til refusjon av allerede betalte beløp eller erstatning.

5.6 SAAS-tjenesteleverandøren bestemmer uavhengig og uten å rådføre seg med kunden versjonspolitikken og sørger for at den nyeste funksjonaliteten er tilgjengelig for kunden når og i den grad det er mulig.

5.7 SAAS-tjenesteleverandøren vil rådføre seg med kunden før implementeringen av oppdateringer og/eller andre endringer i funksjonaliteten hvis disse forventes å føre til tap av SAAS-tjenestens ytelsesevne og/eller tap av funksjonalitet og/eller redusert tilgjengelighet.

5.8 Bestemmelsene i artikkel 5.7 får ikke anvendelse dersom de aktuelle oppdateringene må gjennomføres av sikkerhetsgrunner.

Artikkel 6 Opplæring

6.1 SAAS-tjenesteleverandøren kan gi tilstrekkelig opplæring til brukere og/eller annet kundepersonell for bruk av funksjonaliteten.

6.2 SAAS-tjenesteleverandøren garanterer at instruktørene har tilstrekkelig kunnskap om emnet og har tilstrekkelige ferdigheter til å levere opplæringen på riktig måte.

6.3 SAAS-tjenesteleverandøren skal gi hver kursdeltaker tilstrekkelig kursmateriell til eget bruk. Opphavsretten til kursmateriellet skal tilhøre SAAS-tjenesteleverandøren. Kunden har ikke lov til å reprodusere og / eller avsløre kursmaterialet med mindre det er til eget bruk.

6.4 Avbestilling og/eller flytting av Kurset/Kursene fra Kundens side kan kun gjøres 10 Virkedager før den planlagte datoen for Opplæringen. Avbestilling av Kurset/Kursene etter denne perioden medfører at de avtalte kostnadene for dette Kurset/Kursene skal betales i sin helhet av Kunden.

Artikkel 7 Priser, satser, fakturering og betaling

7.1 Priser og satser er angitt i vedlegg 4. Alle priser og satser er eksklusive merverdiavgift.

7.2 En tilleggsavgift kan belastes for Support utenfor arbeidstid, hvis og i det omfang som er spesifisert i Vedlegg 4.

7.3 SAAS-tjenesteleverandøren skal på fakturaene til kunden angi dato, tjenesteperiode, omfanget av tjenesten og det totale beløpet i euro.

7.4 Gebyret for SAAS-tjenesten faktureres per år eller månedlig på forskudd.

7.5 Andre tjenester og arbeid som ikke omfattes av avtalen, skal utføres til de til enhver tid gjeldende satser for de relevante ansatte hos SAAS-tjenesteleverandøren. I så fall skal fakturering skje etterskuddsvis på grunnlag av antall timer som faktisk er brukt, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

7.6 Funksjonalitet som legges til avtalen i mellomtiden, faktureres pro rata frem til neste fakturadato.

7.6 Kunden skal betale skyldige beløp i henhold til avtalen til SAAS-tjenesteleverandøren innen tretti (30) dager etter fakturadato dersom fakturaen(e) er korrekt(e).

7.8 Hvis kunden påberoper seg at fakturaen(e) er vesentlig unøyaktig(e), skal dette ikke påvirke kundens forpliktelse til å betale i det minste den ubestridte delen av fakturaen(e), og dette skal ikke påvirke SAAS-tjenesteleverandørens forpliktelse til å fortsette å levere tjenestene.

7.9 Hvis kunden ikke har betalt de forfalte fakturabeløpene innen betalingsperioden, bortsett fra hvis den har påberopt seg vesentlige unøyaktigheter i fakturaen innen ti (10) dager, skal kunden skylde lovbestemte renter på det utestående beløpet uten at det kreves noe varsel om mislighold. Hvis kunden unnlater å betale kravet etter varsel om mislighold, har SAAS-tjenesteleverandøren rett til å kreve kompensasjon for utenrettslige innkrevingskostnader i tillegg til den lovbestemte renten, hvis beløp vil bli fastsatt til minst 15% av det totale fakturabeløpet.

7.10 Hvis kunden er en distributør, forhandler eller partner, og er mer enn fire (4) måneder på etterskudd med betalinger, skal SAAS-tjenesteleverandøren ha rett til å suspendere sine tjenester, forutsatt at kunden har blitt varslet skriftlig om en slik intensjon og kunden har fått minst fem (10) virkedager til fortsatt å overholde alle betalingsforpliktelser, dvs. inkludert lovbestemte renter, utenrettslige og andre kostnader.

Artikkel 8 Varighet, opphør, forlengelse og uttreden

8.1 Avtalen trer i kraft når begge parter har undertegnet den.

8.2 Avtalen inngås for ett (1) år med mindre annet er avtalt.

8.3 Avtalen fornyes stilltiende hver gang for ett (1) år dersom ingen av partene har sagt opp avtalen ved rekommandert brev med mottakskvittering til den andre parten senest seks (6) måneder før utløpsdatoen.

8.4 Bortsett fra det som er fastsatt andre steder i avtalen:
a. en part har rett til å oppløse avtalen etter 1 måned ved hjelp av et rekommandert brev med kvittering for mottakelse dersom den andre parten ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen og fortsetter å gjøre det selv etter varsel om mislighold, der den andre parten har fått en rimelig frist til fortsatt å oppfylle sine forpliktelser.
b. en part har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning etter varsel om mislighold med en rimelig frist utenfor domstolene ved hjelp av et rekommandert brev med kvittering for mottakelse dersom den andre parten søker om moratorium eller innvilges moratorium; den andre parten begjæres konkurs eller erklæres konkurs; en betydelig del av den andre partens eiendeler eller infrastruktur og/eller dataprogramvare som er involvert i gjennomføringen av avtalen, beslaglegges, eller den andre parten må anses å ikke lenger være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

8.5 Hvis avtalen sies opp av kunden på grunnlag av bestemmelsene i artikkel 8.4, skal kunden ved første forespørsel ha rett til å fortsette å bruke funksjonaliteten i en periode på to (2) påfølgende måneder, alt dette mot et rimelig gebyr som skal fastsettes av SAAS-tjenesteleverandøren og betales på forhånd av kunden.

8.6 Alle rettigheter som Kunden har ervervet i henhold til Avtalen med hensyn til bruk av Funksjonalitet bortfaller ved Avtalens opphør, med unntak av bestemmelsene i artikkel

8.7 Med mindre annet er fastsatt, skal forpliktelser som etter sin art er ment å fortsette etter avtalens opphør, fortsette å eksistere etter avtalens opphør. Avtalens opphør fritar uttrykkelig ikke partene fra bestemmelsene om konfidensialitet, ansvar, immaterielle rettigheter, overtakelse av personell, lovvalg og verneting.
8.8 I tilfelle oppsigelse av SAAS-tjenesten(e), vil partene umiddelbart innlede konsultasjoner om (måten for) overføring av data, tjenestene og/eller andre forvaltningstiltak som kreves for uavbrutt fortsettelse av kundens bruk av sine data og/eller SAAS-tjeneste(r).
8.9 Alt arbeid som utføres av SAAS-tjenesteleverandøren i henhold til foregående avsnitt, skal faktureres på grunnlag av etterfølgende beregninger til gjeldende satser.

Artikkel 9 Garantier
9.1 SAAS-tjenesteleverandøren garanterer at tjenestene i forbindelse med SAAS-tjenesten vil bli utført på en kompetent måte.
9.2 SAAS-tjenesteleverandøren garanterer Tilgjengelighet i samsvar med Avtalen til og med sin infrastruktur. SAAS-tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for internettkommunikasjonsforbindelsene fra sin infrastruktur, inkludert kundens internettkommunikasjonsforbindelser som nevnt i artikkel 3.8 og 3.9.

Artikkel 10 Ansvar
10.1 Den part som kan bebreides for manglende oppfyllelse av sin(e) forpliktelse(r), er, med forbehold for begrensningene i denne artikkel, ansvarlig overfor den annen part for erstatning for den skade som den annen part har lidd eller vil lide.

10.2 SAAS-tjenesteleverandøren skal være ansvarlig for feil som kan tilskrives oppfyllelsen av avtalen.

10.3 Hvis og i den grad begrensningen i det foregående avsnittet ikke er mulig i henhold til loven, skal SAAS-tjenesteleverandørens totale ansvar for tilskrivbar svikt i utførelsen av avtalen være begrenset til kompensasjon for direkte økonomisk tap opp til maksimalt gebyrene mottatt av SAAS-tjenesteleverandøren fra kunden (eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter) i seks (6) måneder umiddelbart før måneden da den skadelige hendelsen inntraff. Med direkte økonomisk tap menes utelukkende:
a. rimelige kostnader som kunden må pådra seg for å få SAAS-tjenesteleverandørens ytelse til å være i samsvar med avtalen; slike kostnader skal imidlertid ikke refunderes hvis avtalen er blitt eller blir opphevet av eller på forespørsel fra kunden.
b. rimelige kostnader som kunden pådrar seg ved å holde sitt/sine gamle system(er) og tilhørende anlegg i drift lenger enn nødvendig;
c. rimelige kostnader som påløper for å fastslå årsaken til og omfanget av skaden, i den grad fastsettelsen gjelder direkte økonomisk tap i henhold til disse vilkårene;
d. rimelige kostnader som er påløpt for å forhindre eller begrense skade, i den grad kunden påviser at disse kostnadene har ført til en begrensning av direkte skade i henhold til disse vilkårene.

10.4 Ansvar for andre skader enn nevnt i foregående avsnitt er utelukket.

10.5 Ansvarsbegrensningene som er nevnt ovenfor, bortfaller
a. ved erstatningskrav som følge av dødsfall eller personskade;
b. ved forsett eller grov uaktsomhet fra skadevolderens side, herunder dennes ansatte og engasjerte tredjeparter.

10.6 En parts ansvar for manglende oppfyllelse av avtalen skal først oppstå etter at den misligholdende parten har fått varsel om mislighold fra den andre parten, med mindre oppfyllelse av de aktuelle forpliktelsene allerede er permanent umulig, i hvilket tilfelle den misligholdende parten skal være i mislighold umiddelbart. Meldingen om mislighold skal være skriftlig og gi den misligholdende parten en rimelig frist til fortsatt å oppfylle sine forpliktelser.

Artikkel 11 Force majeure
11.1 I tilfelle force majeure i lovens forstand skal oppfyllelsen av avtalen og alle tilknyttede forpliktelser suspenderes helt eller delvis så lenge force majeure-situasjonen varer, uten at partene er gjensidig forpliktet til å betale erstatning i denne forbindelse. En part kan bare påberope seg force majeure overfor den andre parten dersom parten som påberoper seg force majeure, underretter den andre parten skriftlig om påberopelsen av force majeure så snart som mulig og fremlegger dokumentasjon.

11.2 Hvis en Part ikke overholder en forpliktelse som følger av Avtalen på grunn av force majeure, kan den andre Parten, hvis det er fastslått at overholdelse vil være permanent umulig, eller hvis en periode på mer enn tretti (30) Arbeidsdager er utløpt, oppløse Avtalen helt eller delvis utenfor retten med umiddelbar virkning ved hjelp av et registrert brev med kvittering for mottakelse, uten at Partene er gjensidig forpliktet til å betale noen kompensasjon. Det som allerede er utført av SAAS-tjenesteleverandøren skal betales av kunden umiddelbart.

11.3 Force majeure fra SAAS-tjenesteleverandørens side vil under alle omstendigheter omfatte sykdom blant personalet, mangel på personale, streik, mangler hos leverandører, enten de kan tilskrives eller ikke, tap av data, strømbrudd og/eller svikt i nettverksforbindelser, alt fra SAAS-tjenesteleverandørens side.

Artikkel 12 Konfidensialitet og sikkerhet
12.1 Begge parter skal overholde streng konfidensialitet med hensyn til informasjon om hverandres organisasjon, driften av filene, funksjonaliteten, SAAS-tjenesten osv. Med forbehold om skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten, skal en part ikke gjøre informasjon, databærere og data som er tilgjengelig for den, tilgjengelig for tredjeparter, og skal bare utlevere dem til sitt personell i den grad det er nødvendig for utførelsen av de avtalte tjenestene. Partene skal forplikte sitt personell til å overholde disse bestemmelsene om konfidensialitet.

12.2 Kunden kan ikke avsløre SAAS-tjenesten eller kopiere og/eller på annen måte reprodusere eller endre den, unntatt i den grad det er nødvendig for bruken som er uttrykkelig tillatt i henhold til denne avtalen.

12.3 Med hensyn til data som stammer fra den andre parten, og som oppbevares av eller leveres til en part i en hvilken som helst form eller på en hvilken som helst databærer, forplikter en part seg:
a. overholde alle rimelige tiltak for sikker avhending eller lagring;
b. ikke å bruke opplysningene til noe annet formål enn det avtalte formålet;
c. ikke å beholde opplysningene i sin besittelse lenger enn det som med rimelighet er nødvendig for å oppfylle de avtalte forpliktelsene, og å gjøre disse opplysningene, herunder eventuelle kopier, tilgjengelig for den andre parten igjen umiddelbart etter full oppfyllelse av nevnte forpliktelser, eller å tilintetgjøre dem etter å ha innhentet tillatelse fra den andre parten;
d. å få de avtalte forpliktelsene utført bare av personer som parten som forpliktelsen hviler på, med rimelighet anser som pålitelige;
e. samarbeide om utøvelsen av tilsyn av eller på vegne av den andre parten med oppbevaringen og bruken av data.

12.4 Hver av partene skal sørge for at deres ansatte og/eller tredjeparter som er involvert i arbeidet, er kontraktsmessig forpliktet til å bevare konfidensialitet med hensyn til bestemmelsene i denne artikkel.

Artikkel 13 Overføring av rettigheter og forpliktelser
13.1 Kunden har ikke rett til å overføre rettighetene og forpliktelsene i henhold til avtalen til en tredjepart uten SAAS-tjenesteleverandørens skriftlige samtykke.

13.2 SAAS-tjenesteleverandøren skal til enhver tid ha rett til å overføre rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen med mindre annet er avtalt.

13.3 SAAS-tjenesteleverandøren og kunden er autorisert til å bruke tjenester fra tredjeparter i utførelsen av avtalen, enten ved underleveranser eller ved midlertidig ansettelse av personale. Denne myndigheten til SAAS-tjenesteleverandøren og kunden skal ikke påvirke deres ansvar og ansvar for oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til avtalen og deres forpliktelser som arbeidsgiver og/eller hovedentreprenør i henhold til skatte- og trygdelovgivningen.

Artikkel 14 Gjeldende rett og tvister
14.1 Avtalen og ytterligere avtaler som følger av den, skal være underlagt nederlandsk rett.

14.2 I tilfelle en tvist skal den mest aktsomme parten varsle den andre parten skriftlig om at det foreligger en tvist, sammen med en kortfattet redegjørelse for hva denne parten anser å være gjenstand for tvisten. Alle tvister som oppstår som følge av eller som følge av avtalen, skal først forelegges ledelsen hos SAAS-tjenesteleverandøren og ledelsen hos kunden. Hvis de ikke kommer til en løsning innen 2 måneder etter at tvisten er rapportert, vil tvister bli forelagt den kompetente domstolen i distriktet der SAAS-tjenesteleverandøren har sitt hovedkontor, inkludert den midlertidige forføyningsretten i denne tingretten.

14.3 Bestemmelsene i artikkel 14.2 skal ikke berøre partenes forpliktelse til å gjøre sitt ytterste for å løse tvister i forbindelse med avtalen i gjensidig samråd så langt det er mulig.

Artikkel 15 Generelle bestemmelser
15.1 Ved brudd på artiklene 3.1, 3.5, 8.7, 12 og 15.7 vil kunden umiddelbart og uten rettslig inngripen skylde SAAS-tjenesteleverandøren en bot på € 10 000 (ti tusen euro) ekskl. mva. Denne straffen skal ikke hindre SAAS-tjenesteleverandøren i å kreve ytterligere kompensasjon(er).

15.2 Muntlige meddelelser, tilsagn eller avtaler i forbindelse med gjennomføringen av avtalen skal ikke ha rettsvirkning med mindre de bekreftes skriftlig av den relevante parten.

15.3 I tilfeller som ikke er fastsatt i avtalen, eller dersom det er nødvendig med endringer i avtalen, skal partene rådføre seg med hverandre om dette. Endringer og/eller tillegg skal bare være gyldige i den utstrekning de er avtalt skriftlig.

15.4 En parts unnlatelse av å kreve oppfyllelse av en bestemmelse innen en frist som er angitt i avtalen, skal ikke berøre retten til fortsatt å kreve oppfyllelse, med mindre parten uttrykkelig og skriftlig har samtykket i den manglende oppfyllelsen.

15.5 Hvis det er angitt i disse vilkårene at varsel kan gis skriftlig, kan slikt varsel, med mindre det fremgår av sammenhengen at faktisk skriftlighet er tilsiktet, også gis digitalt, dvs. via e-post. Den parten som velger å bruke et elektronisk medium, skal imidlertid bære bevisrisikoen dersom en melding etter den andre partens oppfatning ikke ville ha kommet frem eller ikke ville ha kommet frem på riktig måte.

15.6 Dersom en av bestemmelsene i avtalen er ugyldig eller annulleres, skal de øvrige bestemmelsene i avtalen fortsatt gjelde, og partene skal rådføre seg med hverandre for å bli enige om en erstatningsbestemmelse.

15.7 Dersom og i den utstrekning det er motstrid mellom avtalen og vedleggene til denne avtale, skal bestemmelsene i avtalen ha forrang.
15.8 SAAS-tjenesteleverandørens generelle vilkår og betingelser gjelder for denne avtalen og utgjør derfor en integrert del av avtalen.

Artikkel 16 Demo-/POC-vilkår

Hvis lisensen gis som en demo eller Proof of Concept (POC), skal alle artiklene i dette dokumentet gjelde med unntak av artiklene 5, 6, 7, 8 og 9. Videre kan ingen rettigheter utledes eller garanteres med hensyn til tilgjengelighet, oppetid, innhold og SAAS-tjenester for demo/POC-miljøer.

Vedlegg

Vedlegg 1: Generelle vilkår og betingelser
IRM360 B.V.s generelle vilkår og betingelser finner du på våre nettsider: (https://www.irm360.nl/en/general-terms-and-conditions/)

Appendix 2: Functionality specifications
For en beskrivelse av funksjonaliteten i kombinasjon med CyberManager-abonnementet som er tatt, se nettstedet(https://www.irm360.nl/abonnementen-prijzen/cybermanager-isms-pims-csms-bcms/)

Vedlegg 3: Nettleserstøtte
Følgende nettlesere støttes:
Desktop
Microsoft Internet Explorer (Windows) Version 11
Microsoft Edge De to siste versjonene
Mozilla Firefox (all platforms) De to siste versjonene
Google Chrome (Windows and Mac) De to siste versjonene
Safari (Mac) De to siste versjonene

Vedlegg 4: Priser og støtte
For gjeldende priser, se nettstedet: (https://www.irm360.nl/en/subscription-types-pricing/)