GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER


Artikkel 1 - Definisjoner

 1. IRM360 B.V., etablert i Nijmegen, Nederland, med handelskammernummer 37953273, omtales i disse generelle vilkårene som tjenesteleverandør.
 2. Den andre parten i kontrakten med tjenesteleverandøren omtales i disse generelle vilkårene som kunden.
 3. Partene er tjenesteleverandørene og kundene sammen.
 4. Avtalen viser til tjenesteavtalen mellom partene.

Artikkel 2 - Anvendelse av vilkårene og betingelsene

 1. Disse vilkårene skal gjelde for alle tilbud, tilbud, arbeid, avtaler og leveranser av tjenester eller varer fra eller på vegne av tjenesteleverandøren.
 2. Avvik fra disse vilkårene og betingelsene skal bare være mulig dersom partene uttrykkelig har avtalt det skriftlig.
 3. Avtalen inneholder alltid forpliktelser til å yte etter beste evne, ikke forpliktelser til å oppnå et bestemt resultat.

Artikkel 3 - Betaling

 1. Fakturaer skal betales innen 14 dager etter fakturadato, med mindre partene har gjort andre skriftlige avtaler eller en annen betalingsfrist er angitt på fakturaen.
 2. Betalinger skal foretas uten noen form for utsettelse eller oppgjør ved å overføre det skyldige beløpet til bankkontonummeret som er oppgitt av tjenesteyteren.
 3. Dersom oppdragsgiveren ikke betaler innen den avtalte fristen, er han uten videre i mislighold uten at det er nødvendig med noen påminnelse. Fra dette tidspunkt har tjenesteyteren rett til å suspendere sine forpliktelser inntil oppdragsgiveren har oppfylt sine betalingsforpliktelser. Dersom oppdragsgiveren fortsatt er i mislighold, skal tjenesteyteren foreta innkreving. Kostnadene ved slik inndriving skal dekkes av oppdragsgiveren. Når en kunde er i mislighold, skylder han tjenesteyteren i tillegg til hovedbeløpet også lovlige (kommersielle) renter, utenrettslige inndrivingskostnader og andre skader. Inkassokostnadene beregnes i henhold til dekretet om kompensasjon for utenrettslige inkassokostnader. 
 4. Ved avvikling, konkurs, utlegg eller betalingsstans hos oppdragsgiveren skal tjenesteyterens krav mot oppdragsgiveren forfalle til betaling umiddelbart.
 5. Hvis oppdragsgiveren nekter å samarbeide om tjenesteyterens utførelse av bestillingen, er han likevel forpliktet til å betale den avtalte prisen til tjenesteyteren.

Artikkel 4 - Tilbud og pristilbud

 1. Tjenesteleverandørens tilbud skal ikke være gyldig i mer enn én måned, med mindre en annen akseptfrist er angitt i tilbudet. Dersom tilbudet ikke aksepteres innen denne fristen, bortfaller tilbudet.
 2. Leveringstider i tilbud er veiledende og gir ikke oppdragsgiver rett til heving eller erstatning dersom de overskrides, med mindre partene uttrykkelig og skriftlig har avtalt noe annet.
 3. Tilbud og pristilbud gjelder ikke automatisk for gjentatte bestillinger. Partene må avtale dette eksplisitt og skriftlig.

Artikkel 5 - Priser

 1. Prisene nevnt i tilbud, tilbud og fakturaer fra tjenesteleverandøren er eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter, med mindre annet er uttrykkelig angitt.
 2. Prisene på varer skal være basert på de kostprisene som er kjent på det aktuelle tidspunktet. Økninger i disse, som tjenesteyteren ikke kunne forutse på tidspunktet for tilbudet eller inngåelsen av avtalen, kan føre til prisøkninger.
 3. Når det gjelder levering av tjenester, kan partene bli enige om en fast pris når de inngår avtalen. Dersom det ikke er avtalt noen fast pris, kan prisen for levering av tjenester fastsettes på grunnlag av faktisk arbeidede timer. Satsen skal beregnes i samsvar med tjenesteyterens vanlige timesatser, som gjelder for den perioden han utfører arbeidet, med mindre det er avtalt en annen timesats.
 4. Dersom det ikke er avtalt en sats basert på faktisk arbeidede timer, skal det avtales en veiledende pris for tjenestene, som tjenesteyteren har rett til å avvike fra med inntil 10 %. Hvis den veiledende prisen blir mer enn 10 % høyere, skal tjenesteyteren i god tid informere oppdragsgiveren om hvorfor en høyere pris er berettiget. I så fall har oppdragsgiveren rett til å kansellere den delen av bestillingen som overstiger den veiledende prisen økt med 10 %.

Artikkel 6 - Prisindeksering

 1. Prisene og timelønningene som avtales ved inngåelsen av avtalen, er basert på det gjeldende prisnivået på det aktuelle tidspunktet. Tjenesteleverandøren har rett til å justere gebyrene som skal belastes kunden årlig per 1. januar.
 2. Kunden vil bli informert om justerte priser, satser og timelønn så snart som mulig.

Artikkel 7 - Levering av opplysninger fra oppdragsgiveren

 1. Bestilleren skal gjøre all informasjon som er relevant for utførelsen av bestillingen, tilgjengelig for tjenesteyteren.
 2. Oppdragsgiveren skal i tide og i ønsket form og på ønsket måte stille til rådighet alle opplysninger og dokumenter som tjenesteyteren mener å trenge for å kunne utføre bestillingen på riktig måte.
 3. Oppdragsgiveren garanterer nøyaktigheten, fullstendigheten og påliteligheten av dataene og dokumentene som gjøres tilgjengelig for tjenesteleverandøren, selv om de stammer fra tredjeparter, i den grad oppdragets art ikke krever noe annet. Oppdragsgiveren skal holde tjenesteleverandøren skadesløs for enhver form for skade som følge av manglende oppfyllelse av bestemmelsene i første ledd i denne artikkelen.
 4. Hvis og i den utstrekning oppdragsgiveren ber om det, skal tjenesteyteren returnere de berørte dokumentene.
 5. Hvis bestilleren ikke leverer de opplysningene og dokumentene som tjenesteleverandøren krever, eller ikke leverer dem til rett tid eller på riktig måte, og utførelsen av bestillingen blir forsinket som følge av dette, vil de ekstra kostnadene og ekstragebyrene som følger av dette, bli belastet bestilleren.

Artikkel 8 - Tilbaketrekking av pålegget

 1. Oppdragsgiveren står fritt til å avslutte bestillingen til tjenesteleverandøren når som helst.
 2. Ved kansellering av bestillingen er oppdragsgiveren forpliktet til å betale skyldig lønn og utgifter som tjenesteyteren har pådratt seg.

Artikkel 9 - Gjennomføring av avtalen

 1. Tjenesteleverandøren skal utføre avtalen etter beste skjønn og evne og i samsvar med kravene til godt håndverk.
 2. Tjenesteyteren skal ha rett til å få utført arbeid av tredjeparter.
 3. Gjennomføringen skal skje i gjensidig samråd og etter skriftlig avtale og betaling av forskuddsbetaling dersom dette er avtalt.
 4. Det er oppdragsgiverens ansvar at tjenesteyteren kan påbegynne oppdraget i tide.

Artikkel 10 - Avtalens varighet

 1. Avtalen mellom oppdragsgiveren og tjenesteyteren skal inngås på ubestemt tid, med mindre noe annet følger av avtalens art eller partene uttrykkelig har avtalt noe annet skriftlig.
 2. Hvis partene har avtalt en frist for fullføring av visse aktiviteter innenfor avtalens løpetid, er det aldri en frist. Hvis denne fristen overskrides, må oppdragsgiveren gi tjenesteleverandøren skriftlig varsel om mislighold.

Artikkel 11 - Endringer i avtalen

 1. Hvis det under gjennomføringen av avtalen viser seg at det er nødvendig å endre eller supplere arbeidet som skal utføres, skal partene i god tid og i gjensidig samråd tilpasse avtalen i samsvar med dette.
 2. Hvis partene blir enige om at avtalen endres eller suppleres, kan dette påvirke tidspunktet for gjennomføring av utførelsen. Tjenesteleverandøren vil informere kunden om dette så snart som mulig.
 3. Dersom endringen eller tillegget til avtalen har økonomiske og/eller kvalitative konsekvenser, skal tjenesteyteren informere oppdragsgiveren skriftlig så snart som mulig.
 4. Dersom partene har avtalt et fast gebyr, skal tjenesteyteren angi i hvilken grad endringen eller tillegget til avtalen vil føre til en økning av dette gebyret.

Artikkel 12 - Force majeure

 1. Bestemmelsene i avsnitt 6:75 i den nederlandske sivilloven gjelder for denne avtalen.

Artikkel 13 - Overføring av rettigheter

 1. Rettighetene til en part fra denne avtalen kan ikke overføres uten forutgående skriftlig samtykke fra den andre parten. Denne bestemmelsen er en klausul med formuerettslig virkning i henhold til § 3:83(2) i den nederlandske borgerlige lovboken. Samtykke til overføring skal ikke utsettes eller forsinkes og skal ikke holdes tilbake på urimelig grunnlag.

Artikkel 14 - Forsikring

 1. Oppdragsgiver forplikter seg til å forsikre leverte varer som er nødvendige for gjennomføringen av den underliggende avtalen, samt tjenesteyterens varer som befinner seg i oppdragsgivers lokaler og varer levert under eiendomsforbehold, og å holde dem tilstrekkelig forsikret mot blant annet brann, eksplosjon, vannskader og tyveri.
 2. På første anmodning skal oppdragsgiveren legge fram forsikringspolisen for disse forsikringene for inspeksjon.

Artikkel 15 - Ansvar og erstatning

 1. Den part som kan bebreides for ikke å oppfylle sin(e) forpliktelse(r), skal, med forbehold for begrensningene i denne artikkel, være ansvarlig overfor den annen part for erstatning for den skade den annen part har lidd eller vil lide.

Artikkel 16 - Plikt til å saksøke

 1. Oppdragsgiver er forpliktet til å rapportere klager på utført arbeid umiddelbart per e-post eller skriftlig til tjenesteleverandøren. Klagen skal inneholde en så detaljert beskrivelse av mangelen som mulig, slik at tjenesteyteren er i stand til å svare på en adekvat måte.

Artikkel 17 - Immaterielle rettigheter

 1. Med mindre partene har avtalt noe annet skriftlig, beholder tjenesteleverandøren alle intellektuelle absolutte rettigheter (herunder opphavsrett, patentrett, varemerkerett, rett til tegninger og modeller osv.) til alle design, tegninger, skrifter, bærere med data eller annen informasjon, tilbud, illustrasjoner, skisser, modeller osv.
 2. De nevnte intellektuelle absolutte rettighetene kan ikke kopieres, vises og/eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter eller brukes på noen annen måte uten skriftlig samtykke fra tjenesteleverandøren.
 3. Kunden samtykker i å holde konfidensiell informasjon som tjenesteleverandøren gjør tilgjengelig for ham, konfidensiell. Konfidensiell informasjon forstås under alle omstendigheter som det som omfattes av denne artikkelen, samt bedriftsopplysninger. Oppdragsgiveren forplikter seg til å pålegge sine ansatte og/eller tredjeparter som er involvert i gjennomføringen av denne avtalen, en skriftlig taushetsplikt i henhold til denne bestemmelsen.

Artikkel 18 - Taushetsplikt

 1. Hver av partene skal behandle opplysninger som mottas fra den andre parten (uansett form) og alle andre opplysninger om den andre parten som den vet eller med rimelighet kan forventes å vite er hemmelige eller fortrolige, eller opplysninger hvis utlevering kan være til skade for den andre parten, fortrolig, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at dens personale også behandler nevnte opplysninger fortrolig.
 2. Taushetsplikten nevnt i første ledd i denne artikkel gjelder ikke for opplysninger:

              1. Som allerede var offentlig på det tidspunktet mottakeren mottok dem, eller som senere ble offentlig uten brudd på noen av mottakerens taushetsplikter.
                  taushetsplikt som påhviler mottakeren;
              2. Som den mottakende parten kan bevise at den allerede var i besittelse av på det tidspunktet da den ble levert av den andre parten;
              3. Mottatt av den mottakende parten fra en tredjepart der denne tredjeparten hadde rett til å gi denne informasjonen til den mottakende parten;
              4. Som offentliggjøres av den mottakende parten i henhold til en rettslig forpliktelse;
    3. Konfidensialitetsforpliktelsen beskrevet i denne artikkel skal gjelde så lenge denne avtalen løper og i tre år etter at den opphører.

Artikkel 19 - Straff for brudd på taushetsplikten

 1. Dersom en av partene bryter den foregående artikkelen, skal den andre parten umiddelbart og uten rettslig inngripen betale en bot på 10 000 euro (ti tusen euro) eksklusive merverdiavgift. Denne boten skal ikke hindre partene i å kreve ytterligere kompensasjon(er) fra den parten som har brutt avtalen.

Artikkel 20 - Ikke-overtakelse av personale

 1. Partene skal ikke ansette ansatte hos hverandre (eller hos selskaper som tjenesteyteren har engasjert for å gjennomføre denne avtalen, og som er eller har vært involvert i gjennomføringen av avtalen). Partene skal ikke la dem arbeide for seg selv direkte eller indirekte på noen annen måte. Dette forbudet gjelder så lenge avtalen løper og inntil ett år etter at den opphører. Det er ett unntak fra dette forbudet: Partene kan inngå andre avtaler i gode kommersielle forhandlinger. Disse avtalene gjelder i den grad de er nedfelt skriftlig.

Artikkel 21 - Tvisteløsning

 1. Disse generelle vilkårene og betingelsene er underlagt nederlandsk lov.
 2. Den nederlandske domstolen er kompetent til å ta kjennskap til alle tvister som oppstår som følge av disse generelle vilkårene. Alle tvister som oppstår som følge av disse generelle vilkårene, skal utelukkende forelegges den kompetente domstolen i Gelderland.

(IRM360 B.V. 6-7-2021)