CyberManager SaaS-avtal

Distributören, återförsäljaren, partnern och/eller kunden (nedan kallad kund) och leverantören (nedan kallad SAAS-tjänsteleverantör), tillsammans kallade "parter".


SOM BEAKTAR:
a. SAAS-tjänsteleverantören erbjuder en generisk SAAS-tjänst som kallas "CyberManager" vars funktionalitet gör det möjligt för kunden att hantera integritets- och informationssäkerhet samt cybersäkerhet;
b. Kunden är intresserad av funktionaliteten (enligt definitionen nedan) och vill därför köpa den ovannämnda SAAS-tjänsten;
c. Kunden och leverantören av Saas-tjänster önskar vidta åtgärder i detta avseende, vilka fastställs i detta avtal.


HAR AVTALATS SOM INTEGRALT FÖRSTÅENDE (IRM360 och DISTRIBUTÖR/PARTNER/KUNDERKONTRAKT/OFFERTE) ELLER DEMO/POC HAR AVTALATS SOM FÖLJANDE

Artikel 1 Definitioner
I avtalet används ett antal termer, i singular eller plural, som börjar med en stor bokstav och som har samma betydelse som de ord som definieras i denna artikel i kursiv stil.

1.1 Tillgänglighet: den procentuella andel av tiden i servicefönstret under vilken kunden kan använda funktionaliteten, som faller utanför underhållsfönstret.

1.2 Bilaga: bilaga till avtalet som utgör en integrerad del av avtalet.

1.3 Dokumentation: de användarmanualer som leverantören av Saastjänsten ska tillhandahålla kunden med avseende på Saastjänsten och/eller funktionaliteten.

1.4 Funktionalitet: Användarfunktioner och möjligheter i den datorprogramvara som ligger till grund för SAAS-tjänsten, oavsett om den är uppdelad i delfunktioner och/eller moduler eller inte, enligt vad som anges i bilaga 1.

1.5 Brist: funktionalitetens misslyckande eller ofullständighet när det gäller att uppfylla de överenskomna specifikationerna.

1.6 Användare: en person som ska hänföras till kunden och som använder funktionaliteten.

1.7 Underhållsfönster: den tidsperiod under vilken SAAS-tjänsten inte behöver vara tillgänglig och som är reserverad för underhåll.

1.8 Utbildning: tjänst som består i att tillhandahålla en form av kunskapsöverföring vars syfte är att göra användarna bekanta med den funktionalitet som ska levereras av leverantören av Saastjänsten och att utbilda dem i hur den ska användas, så att de kan arbeta med den på ett lämpligt sätt för sitt specifika arbete.

1.9 Avtal: detta avtal (IRM360-erbjudandet eller partneravtalet).

1.10 SAAS-tjänst: tjänst som består av tillhandahållande av funktionalitet på distans via elektroniska medel av SAAS-tjänsteleverantören, tjänsten omfattar även support och dokumentation.

1.11 Tjänstefönster: den period, som faller utanför underhållsfönstret, under vilken SAAS-tjänsten måste vara tillgänglig.

1.12 Support: tillhandahållande av information och råd från leverantören av Saastjänsten under arbetstid, per telefon och/eller e-post och/eller via en webbplats eller helpdesk, om användningen av funktionaliteten, samt tillhandahållande av hjälp med att spåra orsaker, inklusive brister, som hindrar en obehindrad användning av funktionaliteten och/eller Saastjänsten, och med att lösa dessa problem..

1.13 Arbetsdagar: Arbetsdagar: Måndag till fredag, med undantag för nationella helgdagar, varvid den 5 maj är en helgdag en gång vart femte (5) år.

1.14 Arbetstider: arbetsdagar mellan 09:00 och 17:00.


Artikel 2 Samarbete

2.1 SAAS-tjänsteleverantören ska sträva efter att så långt som möjligt hålla överenskomna datum, tidsfrister och liknande. Alla datum och tidsfrister etc. anges dock efter bästa kännedom och det är aldrig farligt att överskrida dessa datum och/eller tidsfrister.

2.2 Om SAAS-tjänsteleverantören upptäcker att kunden inte gör tillräckliga ansträngningar kommer leverantören att skriftligen informera kunden om detta.

2.3 Om kunden underlåter att tillhandahålla information som är nödvändig för att avtalet ska kunna genomföras, inklusive information som kunden misstänker är nödvändig för att avtalet ska kunna genomföras, är SAAS-tjänsteleverantören inte skyldig att utföra något annat än att göra sitt bästa under den tid som underlåtenheten varar.

2.4 Kunden förbinder sig att utföra avtalet med största möjliga omsorg.

Artikel 3 Kundens skyldigheter

3.1 Kunden får inte använda SAAS-tjänsten på ett sådant sätt att det kan skada SAAS-tjänsten, SAAS-tjänsteleverantören och/eller tredje part eller orsaka störningar i tillgängligheten.

3.2 SAAS-tjänsteleverantören erbjuder sin SAAS-tjänst på grundval av "rättvis användning", det vill säga i princip inga begränsningar av den system- och nätverksbelastning som orsakas av kunden. Saastjänsteleverantören förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder vid överdriven användning, dvs. en användning som är betydligt högre än den för Saastjänsteleverantörens genomsnittskund.

3.3 Kunden ska, omedelbart efter det att leverantören av Saastjänsten har underrättats om den överdrivna system- och/eller nätverksbelastningen, vidta åtgärder för att få slut på den. Leverantören av Saastjänsten ska ha rätt att avbryta Saastjänsten och/eller alla andra skyldigheter som ska fullgöras enligt avtalet om det finns en fortsatt överdriven system- och/eller nätverksbelastning.

3.4 I händelse av en strukturellt överdriven system- och/eller nätbelastning skall parterna samråda om kostnaderna för detta.

3.5 Kunden ska se till att användarna hanterar de inloggningsuppgifter som tillhandahållits av leverantören av SAAS-tjänster med försiktighet.

3.6 Kunden ska använda den programvara (webbläsare) som anges av leverantören av Saastjänsten i tillägg 3 när han/hon använder Saastjänsten.

3.7 Kunden ska hålla leverantören av Saastjänsten skadeslös från krav från tredje part som grundar sig på åtgärder från kundens sida som strider mot artiklarna 3.1 och 3.5.

3.8 Kunden ansvarar för att i god tid välja och skaffa a) en lämplig internetkommunikationsanläggning för att faktiskt använda SAAS-tjänsten.

3.9 Kunden samtycker till att själv ingå ett avtal med en leverantör om de tjänster som avses i föregående stycke och kan ge fullmakt till leverantören av Saas-tjänster att göra detta, om och i den mån det är möjligt, för eller på kundens vägnar. SAAS Service Provider är beredd att ta på sig en samordnande roll mellan kunden och leverantören i den mån det är nödvändigt för att ingå ett sådant avtal om en telekommunikationsanläggning. Kunden erkänner och samtycker till att vara bunden av leverantörens egna villkor.

3.10 Leverantören av Saastjänsten är inte ansvarig för kostnader för de internetkommunikationsmöjligheter som avses i artikel 3.9 och som orsakas av användningen av Saastjänsten.

 

Artikel 4 Immateriella rättigheter

4.1 SAAS-tjänsteleverantören garanterar att han innehar alla rättigheter som krävs för att tillhandahålla SAAS-tjänsten, inklusive alla rättigheter som rör den underliggande datorprogramvaran.

4.2 De immateriella rättigheterna, inklusive databasrättigheter och/eller upphovsrätt, kommer att ligga helt och hållet hos leverantören av SAAS-tjänster eller dess leverantörer. Med undantag för immateriella rättigheter till data som kunden själv bygger upp genom att använda SAAS-tjänsten ska de immateriella rättigheterna till sådana data förbli kundens egendom.

Artikel 5 SAAS-tjänst

5.1 SAAS-tjänsteleverantören garanterar en tillgänglighet på 99,7 %. Om en eventuell otillgänglighet fortsätter under högst fyra (4) timmar i följd kommer SAAS-tjänsten att betraktas som fullständig och oavbruten.

5.2 SAAS-tjänsteleverantören ska sträva efter att se till att alla aktiviteter som ska utföras i samband med en kunds begäran om support, inklusive hantering av användarfrågor och lösning av brister, påbörjas utan onödigt dröjsmål och slutförs om möjligt.

5.3 Brister kommer endast att åtgärdas om och i den mån de kan påvisas eller reproduceras. Om och i den mån den tid som krävs, eller misstänks krävas, för att lösa ett fel är så långvarig att det misstänks att funktionalitetens tillgänglighet kommer att påverkas, ska leverantören av Saastjänsten sträva efter att tillhandahålla en tillfällig, lämplig lösning.

5.4 Brister i tillgängligheten orsakade av:
a. Användarens olämpliga användning;
b. arbeta med utrustning och/eller programvara (webbläsare) som inte uppfyller de specifikationer som i förväg godkänts av leverantören av Saastjänsten;
aldrig faller inom ramen för avtalet. Endast på grundval av en skriftlig orderbekräftelse från kunden ska SAAS-tjänsteleverantören om möjligt avhjälpa dessa brister till sina då gällande priser.

5.5 SAAS-tjänsteleverantören kan, om användarna inte har tillräcklig kunskap om funktionaliteten och/eller SAAS-tjänsten, kräva att kunden får utbildning av SAAS-tjänsteleverantören för att få användarnas kunskaper på en sådan nivå att de inte längre kommer att använda supporten på ett oproportionerligt sätt, eller att användarna på annat sätt kommer att förvärva den kunskap som krävs. Leverantören av Saastjänsten kommer att bedöma om detta krav är rimligt på grundval av sin (support)historia. Om kunden inte uppfyller kraven har leverantören av Saastjänsten rätt att avbryta sina skyldigheter enligt supporten tills användarnas kunskaper har nått en tillräcklig nivå, utan att kunden har rätt till återbetalning av redan betalda belopp eller skadestånd.

5.6 SAAS-tjänsteleverantören fastställer självständigt och utan att samråda med kunden versionspolicyn och ser till att närhelst och i möjligaste mån den senaste funktionaliteten är tillgänglig för kunden.

5.7 Leverantören av Saastjänsten ska samråda med kunden före genomförandet av uppdateringar och/eller andra ändringar av funktionaliteten om dessa förväntas leda till en förlust av Saastjänstens prestanda och/eller förlust av funktionalitet och/eller minskad tillgänglighet.

5.8 Bestämmelserna i artikel 5.7 gäller inte om uppdateringarna i fråga måste tillämpas av säkerhetsskäl.

Artikel 6 Utbildning

6.1 SAAS-tjänsteleverantören kan tillhandahålla lämplig utbildning till användare och/eller annan kundpersonal i syfte att använda funktionaliteten.

6.2 SAAS-tjänsteleverantören garanterar att instruktörerna har tillräcklig kunskap om ämnet och tillräckliga färdigheter för att kunna ge utbildningen på ett korrekt sätt.

6.3 SAAS-tjänsteleverantören ska förse varje kursdeltagare med lämpligt kursmaterial för eget bruk. Upphovsrätten till kursmaterialet ska tillfalla leverantören av Saas-tjänster. Kunden får inte reproducera och/eller avslöja kursmaterialet om det inte är för eget bruk.

6.4 Kunden kan endast avbryta och/eller flytta kursen/kurserna 10 arbetsdagar före det planerade utbildningsdatumet. Om kursen/kurserna avbokas efter denna period ska kunden betala hela den överenskomna kostnaden för kursen/kurserna.

Artikel 7 Priser, taxor, fakturering och betalning

7.1 Priser och taxor anges i bilaga 4. Alla priser och taxor är exklusive moms.

7.2 En tilläggsavgift kan tas ut för support utanför arbetstid, om och i den utsträckning som anges i bilaga 4.

7.3 SAAS-tjänsteleverantören ska på fakturorna till kunden ange datum, tjänsternas längd och omfattning samt det totala belopp som ska betalas i euro.

7.4 Avgiften för SAAS-tjänsten faktureras årligen eller månadsvis i förväg.

7.5 Andra tjänster och annat arbete som inte omfattas av avtalet ska betalas enligt de då gällande taxorna för de berörda anställda hos leverantören av Saastjänsten. Faktureringen ska i så fall ske i efterskott på grundval av antalet faktiskt utförda timmar, om inte annat uttryckligen överenskommits.

7.6 Funktionalitet som läggs till i avtalet under tiden kommer att faktureras proportionellt fram till nästa fakturadatum.

7.6 Kunden ska betala de belopp som den är skyldig enligt avtalet till SAAS-tjänsteleverantören inom trettio (30) dagar efter fakturadatumet om fakturan eller fakturorna är korrekta i sak.

7.8 Om kunden förlitar sig på att fakturan/fakturorna är felaktiga i sak ska detta inte påverka kundens skyldighet att betala åtminstone den obestridda delen av fakturan/fakturorna och detta ska inte påverka SAAS-tjänsteleverantörens skyldighet att fortsätta att tillhandahålla tjänsterna.

7.9 Om kunden inte har betalat de förfallna fakturabeloppen inom betalningstiden, utom om kunden inom tio (10) dagar har åberopat en väsentlig felaktighet i fakturan, ska kunden betala lagstadgad ränta på det utestående beloppet utan att någon underrättelse om betalningsinställelse krävs. Om kunden underlåter att betala fordran efter att ha blivit i dröjsmål, har SAAS-tjänsteleverantören rätt att kräva ersättning för utomrättsliga inkassokostnader utöver den lagstadgade räntan, vars belopp ska fastställas till minst 15 % av det totala fakturabeloppet.

7.10 Om kunden är en distributör, återförsäljare eller partner och är mer än fyra (4) månader i dröjsmål med betalningarna har SAAS-tjänsteleverantören rätt att avbryta sina tjänster, förutsatt att kunden skriftligen har underrättats om denna avsikt och att kunden har fått minst fem (10) arbetsdagar på sig för att fullgöra alla betalningsskyldigheter, inklusive lagstadgad ränta, utomrättsliga och andra kostnader.

Artikel 8 Varaktighet, uppsägning, förlängning och utträde

8.1 Avtalet ska träda i kraft när båda parter har undertecknat det.

8.2 Avtalet ingås för ett (1) år om inget annat avtalas.

8.3 Avtalet förnyas underförstått varje gång med ett (1) år om ingen av parterna har sagt upp avtalet genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till den andra parten senast sex (6) månader före utgången av avtalet.

8.4 Förutom vad som föreskrivs på andra ställen i avtalet:
a. Den ena parten har rätt att häva avtalet efter en månad genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis om den andra parten underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet och fortsätter att göra detta även efter en underrättelse om att den andra parten inte har uppfyllt sina skyldigheter, i vilken den andra parten har getts en rimlig tidsfrist för att fortfarande uppfylla sina skyldigheter.
b. Den ena parten har rätt att upplösa avtalet med omedelbar verkan efter att ha underrättats om att den andra parten är i dröjsmål med en rimlig tidsfrist utanför domstol genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis om den andra parten ansöker om uppskov eller beviljas uppskov, om den andra parten ansöker om konkurs eller förklaras i konkurs, om en väsentlig del av den andra partens tillgångar eller av den infrastruktur och/eller dataprogramvara som är nödvändig för avtalets fullgörande beslagtas, eller om den andra parten måste anses vara ur stånd att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

8.5 Om avtalet sägs upp av kunden på grundval av bestämmelserna i artikel 8.4 ska kunden, på första begäran, ha rätt att fortsätta att använda funktionaliteten under en period av två (2) på varandra följande månader, allt detta mot en rimlig avgift som fastställs av SAAS-tjänsteleverantören och som ska betalas i förväg av kunden.

8.6 Alla rättigheter som kunden har förvärvat enligt avtalet med avseende på användningen av funktionaliteten upphör att gälla när avtalet upphör att gälla, med undantag för bestämmelserna i artikel

8.7 Om inget annat föreskrivs ska skyldigheter som till sin natur är avsedda att fortsätta efter det att avtalet har upphört att gälla fortsätta att existera efter det att det har upphört att gälla. Uppsägningen av avtalet befriar uttryckligen inte parterna från bestämmelserna om sekretess, ansvar, immateriella rättigheter, personalövertagande, tillämplig lag och val av forum.
8.8 I händelse av uppsägning av SAAS-tjänsten/tjänsterna ska parterna omedelbart inleda samråd om överföring av uppgifter, tjänster och/eller andra förvaltningsåtgärder som krävs för att kunden utan avbrott ska kunna fortsätta att använda sina uppgifter och/eller SAAS-tjänsten/tjänsterna.
8.9 Allt arbete som utförts av leverantören av Saastjänster enligt föregående punkt ska debiteras på grundval av efterföljande beräkningar enligt de då gällande taxorna.

Artikel 9 Garantier
9.1 Leverantören av SAAS-tjänsten garanterar att tjänsterna avseende SAAS-tjänsten kommer att utföras på ett kompetent sätt.
9.2 SAAS-tjänsteleverantören garanterar tillgänglighet i enlighet med avtalet upp till och inklusive sin infrastruktur. Tjänsteleverantören ansvarar inte för Internetkommunikationsförbindelserna från sin infrastruktur, inklusive kundens Internetkommunikationsförbindelser som avses i artiklarna 3.8 och 3.9.

Artikel 10 Ansvar
10.1 Den part som på ett otillräkneligt sätt underlåter att fullgöra sina skyldigheter är, med förbehåll för begränsningarna i denna artikel, ansvarig gentemot den andra parten för ersättning av den skada som den andra parten har lidit eller kommer att lida.

10.2 SAAS-tjänsteleverantören ska vara ansvarig för tillskrivbara brister i fullgörandet av avtalet.

10.3 Om och i den mån begränsningen i föregående stycke inte är möjlig enligt lag, ska SAAS-tjänsteleverantörens totala ansvar för tillskrivbara brister i fullgörandet av avtalet begränsas till ersättning för direkt ekonomisk förlust upp till högst de avgifter som SAAS-tjänsteleverantören erhållit från kunden (exklusive moms och andra statliga avgifter) under sex (6) månader omedelbart före den månad då den skadliga händelsen inträffade. Med direkt ekonomisk förlust avses uteslutande:
a. rimliga kostnader som kunden skulle behöva ådra sig för att SAAS-tjänsteleverantörens prestationer ska överensstämma med avtalet; sådana kostnader ska dock inte ersättas om avtalet har upphävts eller hävs av eller på begäran av kunden.
b. rimliga kostnader som kunden ådrar sig för att hålla sina gamla system och tillhörande anläggningar i drift längre än nödvändigt;
c. rimliga kostnader för att fastställa skadans orsak och omfattning, i den mån fastställandet avser en direkt ekonomisk förlust i den mening som avses i dessa villkor;
d. rimliga kostnader som uppstått för att förhindra eller begränsa skadan, i den mån kunden visar att dessa kostnader har lett till en begränsning av den direkta skadan i den mening som avses i dessa villkor.

10.4 Ansvar för andra skador än de som nämns i föregående stycke är uteslutet.

10.5 De ansvarsbegränsningar som avses ovan upphör att gälla.
a. vid skadeståndskrav till följd av dödsfall eller kroppsskada;
b. vid uppsåt eller grov vårdslöshet från den part som orsakat skadan, inklusive dess anställda och anlitade tredje parter.

10.6 En parts ansvar för underlåtenhet att fullgöra avtalet ska inträda först efter det att den part som är i dröjsmål har underrättats om detta av den andra parten, såvida inte fullgörandet av skyldigheterna i fråga redan är permanent omöjligt, i vilket fall den part som är i dröjsmål omedelbart ska vara i dröjsmål. Uppmaningen ska vara skriftlig och ge den part som är i dröjsmål en rimlig tidsfrist för att fullgöra sina skyldigheter.

Artikel 11 Force majeure
11.1 I händelse av force majeure i lagens mening ska fullgörandet av avtalet och alla därmed sammanhängande skyldigheter helt eller delvis skjutas upp under den tid som force majeure-situationen varar, utan att parterna är ömsesidigt skyldiga att betala någon ersättning i detta avseende. En part får åberopa force majeure gentemot den andra parten endast om den part som åberopar force majeure snarast möjligt skriftligen underrättar den andra parten om sin åberopande av force majeure och lägger fram styrkande handlingar.

11.2 Om en part på grund av force majeure underlåter att fullgöra en skyldighet som följer av avtalet, får den andra parten, om det konstateras att det är permanent omöjligt att fullgöra skyldigheterna, eller om mer än trettio (30) arbetsdagar har förflutit, häva avtalet helt eller delvis utanför domstol med omedelbar verkan genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis, utan att parterna är ömsesidigt skyldiga att betala någon ersättning. Det som redan har utförts av SAAS-tjänsteleverantören ska betalas av kunden omedelbart.

11.3 Force majeure för leverantören av Saastjänsten omfattar under alla omständigheter sjukdom hos personal, personalbrist, strejker, brister hos leverantörer, oavsett om de kan tillskrivas eller inte, förlust av data, strömavbrott och/eller fel på nätverksanslutningar, allt från Saastjänsteleverantörens sida.

Artikel 12 Konfidentialitet och säkerhet
12.1 Båda parter ska iaktta sträng sekretess när det gäller information om varandras organisationer, filernas funktion, funktionalitet, SAAS-tjänsten osv. Med förbehåll för den andra partens skriftliga förhandsgodkännande får en part inte göra information, databärare och uppgifter som den har tillgång till tillgängliga för tredje part tillgängliga för tredje part och får endast lämna ut dem till sin personal i den utsträckning som är nödvändig för att utföra de överenskomna tjänsterna. Parterna ska ålägga sin personal att iaktta dessa sekretessbestämmelser.

12.2 Kunden får inte avslöja SAAS-tjänsten eller kopiera och/eller på annat sätt reproducera eller modifiera den, utom i den utsträckning som krävs för den användning som uttryckligen tillåts enligt detta avtal.

12.3 När det gäller uppgifter som härrör från den andra parten och som innehas av eller tillhandahålls en part i någon form eller på någon databärare förbinder sig en part att:
a. iaktta alla rimliga åtgärder för ett säkert bortskaffande eller förvaring;
b. inte använda uppgifterna i något annat syfte än det överenskomna;
c. inte behålla uppgifterna i sin besittning längre än vad som rimligen är nödvändigt för att fullgöra de överenskomna skyldigheterna och att göra dessa uppgifter, inklusive eventuella kopior, tillgängliga för den andra parten igen omedelbart efter det att skyldigheterna har fullgjorts, eller att förstöra dem efter att ha erhållit tillstånd från den andra parten;
d. att de överenskomna skyldigheterna endast får utföras av personer som den part på vilken skyldigheten vilar rimligen anser vara tillförlitliga;
e. samarbeta vid den andra partens tillsyn av eller på den andra partens vägnar över förvaringen och användningen av uppgifter.

12.4 Var och en av parterna ska se till att dess anställda och/eller tredje part som deltar i arbetet är skyldiga att iaktta sekretess när det gäller bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 13 Överföring av rättigheter och skyldigheter
13.1 Kunden har inte rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en tredje part utan SAAS-tjänsteleverantörens skriftliga samtycke.

13.2 Saas-tjänsteleverantören ska alltid ha rätt att överföra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet om inte annat överenskommits.

13.3 SAAS-tjänsteleverantören och kunden har rätt att använda sig av tredje parts tjänster för att fullgöra avtalet, antingen genom underentreprenad eller genom tillfällig anställning av personal. Denna befogenhet för leverantören av Saastjänsten och kunden ska inte påverka deras ansvar och skyldighet att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet och deras skyldigheter som arbetsgivare och/eller huvudentreprenör enligt skatte- och socialförsäkringslagstiftningen.

Artikel 14 Tillämplig lag och tvister
14.1 Avtalet och ytterligare avtal som följer av det ska regleras av nederländsk lag.

14.2 I händelse av en tvist ska den part som är mest flitig skriftligen underrätta den andra parten om att det föreligger en tvist, tillsammans med en kortfattad redogörelse för vad parten anser vara föremålet för tvisten. Alla tvister som uppstår till följd av eller som en konsekvens av avtalet ska först överlämnas till SAAS-tjänsteleverantörens och kundens ledning. Om de inte når en lösning inom två månader efter det att tvisten anmäldes, ska tvister hänskjutas till den behöriga domstolen i det distrikt där leverantören av Saastjänsten har sitt säte, inklusive den interimistiska domstolen vid denna distriktsdomstol.

14.3 Bestämmelserna i artikel 14.2 ska inte påverka parternas skyldighet att göra allt för att i möjligaste mån lösa tvister som rör avtalet i ömsesidigt samråd.

Artikel 15 Allmänna bestämmelser
15.1 Vid brott mot artiklarna 3.1, 3.5, 8.7, 12 och 15.7 ska kunden omedelbart och utan domstolsförfarande betala SAAS-tjänsteleverantören ett vite på 10 000 euro (tiotusen euro) exklusive moms. Detta vite ska inte hindra SAAS Service Provider från att kräva ytterligare ersättning(er).

15.2 Muntliga meddelanden, åtaganden eller överenskommelser som rör genomförandet av avtalet ska inte ha någon rättslig verkan om de inte bekräftas skriftligen av den berörda parten.

15.3 I de fall som inte föreskrivs i avtalet eller om det är nödvändigt att ändra avtalet ska parterna samråda med varandra i detta syfte. Ändringar och/eller tillägg ska endast vara giltiga i den utsträckning som överenskommits skriftligen.

15.4 Om en part underlåter att kräva att en bestämmelse uppfylls inom en tidsfrist som anges i avtalet ska detta inte påverka rätten att fortfarande kräva uppfyllelse, såvida inte parten uttryckligen och skriftligen har samtyckt till att bestämmelsen inte uppfylls.

15.5 Om det i dessa villkor anges att meddelande kan lämnas skriftligen, kan ett sådant meddelande, om det inte framgår av sammanhanget att det är meningen att det ska lämnas skriftligen, även lämnas digitalt, dvs. via e-post. Den part som väljer att använda ett elektroniskt medium ska dock bära bevisrisken om den andra parten anser att ett meddelande inte skulle ha kommit fram eller inte skulle ha kommit fram på rätt sätt.

15.6 Om en av bestämmelserna i avtalet är ogiltig eller annulleras ska de övriga bestämmelserna i avtalet fortsätta att gälla och parterna ska samråda för att komma överens om en ersättande bestämmelse.

15.7 Om och i den mån det finns motsättningar mellan avtalet och bilagorna till detta avtal ska bestämmelserna i avtalet ha företräde.
15.8 SAAS-tjänsteleverantörens allmänna villkor gäller för detta avtal och utgör därför en integrerad del av avtalet.

Artikel 16 Villkor för demonstrationer/POC

Om licensen beviljas som en demo eller Proof of Concept (POC) ska alla artiklar som anges här gälla med undantag för artiklarna 5, 6, 7, 8 och 9. Dessutom kan inga rättigheter härledas eller garanteras när det gäller tillgänglighet, drifttid, innehåll och SAAS-tjänster i demo-/POC-miljöer.

Bilagor

Bilaga 1: Allmänna villkor
De allmänna villkoren för IRM360 B.V. finns på vår webbplats.: (https://www.irm360.nl/en/general-terms-and-conditions/)

Bilaga 2: Specifikationer för funktionalitet
För en beskrivning av funktionaliteten i kombination med CyberManager-prenumerationen hänvisas till webbplatsen: (https://www.irm360.nl/abonnementen-prijzen/cybermanager-isms-pims-csms-bcms/)

Tillägg 3: Stöd för webbläsare
Följande webbläsare stöds:
Skrivbord
Microsoft Internet Explorer (Windows) Version 11
Microsoft Edge Senaste två versioner
Mozilla Firefox (alla plattformar) De två senaste versionerna
Google Chrome (Windows och Mac) De två senaste versionerna
Safari (Mac) De två senaste versionerna

Tillägg 4: Priser och stöd
För aktuella priser hänvisas till webbplatsen:

(https://www.irm360.nl/en/subscription-types-pricing/)