ALLMÄNNA VILLKOR


Artikel 1 - Definitioner

 1. IRM360 B.V., etablerat i Nijmegen, Nederländerna, med handelskammarenummer 37953273, kallas i dessa allmänna villkor för tjänsteleverantör.
 2. Den andra parten i avtalet med tjänsteleverantören kallas i dessa allmänna villkor för kunden.
 3. Parterna är tjänsteleverantörer och kunder tillsammans.
 4. Avtalet avser serviceavtalet mellan parterna.

Artikel 2 - Tillämpning av villkoren

 1. Dessa villkor ska gälla för alla erbjudanden, offerter, arbeten, avtal och leveranser av tjänster eller varor av tjänsteleverantören eller för tjänsteleverantörens räkning.
 2. Avvikelser från dessa villkor är endast möjliga om parterna uttryckligen har kommit överens om detta skriftligen.
 3. Avtalet innehåller alltid skyldigheter att prestera efter bästa förmåga, inte skyldigheter att uppnå ett visst resultat.

Artikel 3 - Betalning

 1. Fakturor ska betalas inom 14 dagar från fakturadatumet om inte parterna skriftligen har kommit överens om något annat eller om en annan betalningstid anges på fakturan.
 2. Betalningar ska göras utan överklagande av avstängning eller reglering genom överföring av det belopp som ska betalas till det bankkonto som anges av tjänsteleverantören.
 3. Om uppdragsgivaren inte betalar inom den överenskomna tiden, skall han vara i dröjsmål av lagstadgad anledning, utan att någon påminnelse behöver göras. Tjänsteleverantören skall från och med denna tidpunkt ha rätt att skjuta upp sina skyldigheter tills uppdragsgivaren har uppfyllt sina betalningsskyldigheter. Om uppdragsgivaren fortfarande är i dröjsmål skall tjänsteleverantören fortsätta att driva in betalningen. Kostnaderna för denna indrivning skall betalas av uppdragsgivaren. När en uppdragsgivare är i dröjsmål är han skyldig tjänsteleverantören förutom huvudbeloppet även lagstadgad (kommersiell) ränta, utomrättsliga inkassokostnader och annat skadestånd. Inkassokostnaderna beräknas enligt förordningen om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader.
 4. I händelse av likvidation, konkurs, beslag eller betalningsinställelse av huvudmannen ska tjänsteleverantörens fordringar på huvudmannen omedelbart förfalla till betalning.
 5. Om uppdragsgivaren vägrar att samarbeta för att tjänsteleverantören ska utföra beställningen är han ändå skyldig att betala det överenskomna priset till tjänsteleverantören.

Artikel 4 - Erbjudanden och offerter

 1. Tjänsteleverantörens erbjudanden ska vara giltiga i högst en månad om inte en annan acceptperiod anges i erbjudandet. Om erbjudandet inte accepteras inom denna period skall erbjudandet upphöra att gälla.
 2. Leveranstiderna i erbjudanden är vägledande och om de överskrids ger de inte uppdragsgivaren rätt till upplösning eller skadestånd, såvida inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat skriftligen.
 3. Erbjudanden och offerter gäller inte automatiskt för upprepade beställningar. Parterna måste komma överens om detta uttryckligen och skriftligen.

Artikel 5 - Priser

 1. De priser som nämns i erbjudanden, offerter och fakturor från tjänsteleverantören är exklusive moms och andra statliga avgifter om inte annat uttryckligen anges.
 2. Priserna på varor ska baseras på de vid tidpunkten kända självkostnadspriserna. Prisökningar som tjänsteleverantören inte kunde förutse vid tidpunkten för erbjudandet eller ingåendet av avtalet kan ge upphov till prishöjningar.
 3. När det gäller tillhandahållande av tjänster får parterna komma överens om ett fast pris när avtalet ingås. Om inget fast pris har avtalats får priset för tillhandahållande av tjänster fastställas på grundval av faktiskt utförda arbetstimmar. Priset ska beräknas i enlighet med tjänsteleverantörens vanliga timpriser som gäller för den period då han utför arbetet, såvida inte en annan timtaxa har avtalats.
 4. Om man inte har kommit överens om en taxa baserad på faktiskt utförda timmar ska man komma överens om ett riktpris för tjänsterna, varvid tjänsteleverantören har rätt att avvika från detta med upp till 10 %. Om riktpriset kommer att vara mer än 10 % högre ska tjänsteleverantören i god tid informera kunden om varför ett högre pris är motiverat. I så fall har uppdragsgivaren rätt att annullera en del av beställningen som överstiger det rekommenderade priset ökat med 10 %.

Artikel 6 - Prisindexering

 1. De priser och timlöner som avtalas vid avtalets ingående baseras på den prisnivå som råder vid den tidpunkten. Tjänsteleverantören har rätt att årligen per den 1 januari justera de avgifter som ska debiteras kunden.
 2. Kunden kommer att informeras om justerade priser, taxor och timlöner så snart som möjligt.

Artikel 7 - Kundens tillhandahållande av information

 1. Beställaren ska ställa all information som är relevant för utförandet av beställningen till tjänsteleverantörens förfogande.
 2. Uppdragsgivaren ska i tid och på önskat sätt och i önskad form tillhandahålla alla uppgifter och handlingar som tjänsteleverantören anser sig behöva för ett korrekt genomförande av uppdraget.
 3. Kunden garanterar riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten hos de uppgifter och handlingar som ställs till tjänsteleverantörens förfogande, även om de härrör från tredje part, i den mån beställningens art inte kräver något annat. Kunden ska ersätta tjänsteleverantören för alla skador, oavsett form, som uppstår till följd av att bestämmelserna i första stycket i denna artikel inte uppfylls.
 4. Om och i den mån uppdragsgivaren begär det ska tjänsteleverantören återlämna de berörda handlingarna.
 5. Om beställaren inte tillhandahåller den information och de dokument som tjänsteleverantören kräver eller inte tillhandahåller dem i tid eller på ett korrekt sätt, och utförandet av beställningen försenas till följd av detta, kommer beställaren att debiteras de extra kostnader och extra avgifter som detta medför.

Artikel 8 - Återkallande av beslutet

 1. Uppdragsgivaren kan när som helst säga upp beställningen till tjänsteleverantören.
 2. När beställningen avbryts ska uppdragsgivaren vara skyldig att betala de löner som ska betalas och de kostnader som tjänsteleverantören har haft.

Artikel 9 - Genomförande av avtalet

 1. Tjänsteleverantören ska utföra avtalet efter bästa kunskap och förmåga och i enlighet med kraven på gott hantverk.
 2. Tjänsteleverantören skall ha rätt att låta tredje part utföra arbetet.
 3. Utförandet ska ske i ömsesidigt samråd och efter skriftlig överenskommelse och betalning av förskottsbetalning om så överenskommits.
 4. Det är kundens ansvar att tjänsteleverantören kan påbörja uppdraget i tid.

Artikel 10 - Avtalets varaktighet

 1. Avtalet mellan uppdragsgivaren och tjänsteleverantören ska ingås på obestämd tid, om inte avtalets art kräver något annat eller om parterna uttryckligen och skriftligen har kommit överens om något annat.
 2. Om parterna har kommit överens om ett villkor för att vissa aktiviteter ska slutföras inom avtalets giltighetstid är det aldrig en tidsfrist. Om tidsfristen överskrids måste kunden skriftligen underrätta tjänsteleverantören om detta.

Artikel 11 - Ändringar av avtalet

 1. Om det under avtalets genomförande visar sig att det är nödvändigt att ändra eller komplettera det arbete som ska utföras för att beställningen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt, ska parterna i god tid och i ömsesidigt samråd anpassa avtalet i enlighet med detta.
 2. Om parterna kommer överens om att avtalet ska ändras eller kompletteras kan detta påverka tidpunkten för slutförandet av verkställandet. Tjänsteleverantören kommer att informera kunden om detta så snart som möjligt.
 3. Om ändringen eller tillägget till avtalet har ekonomiska och/eller kvalitativa konsekvenser ska tjänsteleverantören skriftligen informera kunden om detta så snart som möjligt.
 4. Om parterna har kommit överens om en fast avgift ska tjänsteleverantören ange i vilken utsträckning ändringen eller tillägget till avtalet kommer att leda till en ökning av denna avgift.

Artikel 12 - Force majeure

 1. Bestämmelserna i avsnitt 6:75 i den nederländska civillagen gäller för detta avtal.

Artikel 13 - Överföring av rättigheter

 1. En parts rättigheter enligt detta avtal kan inte överföras utan föregående skriftligt samtycke från den andra parten. Denna bestämmelse är en klausul med verkan enligt äganderätten som avses i avsnitt 3:83.2 i den nederländska civillagen. Samtycke till överföring får inte skjutas upp eller fördröjas och får inte nekas på orimliga grunder.

Artikel 14 - Försäkringar

 1. Uppdragsgivaren förbinder sig att på lämpligt sätt försäkra levererade varor som är nödvändiga för genomförandet av det underliggande avtalet, liksom varor som tillhör tjänsteleverantören och som befinner sig i uppdragsgivarens lokaler och varor som levereras under äganderättsförbehåll, och att hålla dem tillräckligt försäkrade mot bland annat brand-, explosions- och vattenskador samt stöld.
 2. På första begäran skall huvudmannen överlämna försäkringarna för dessa försäkringar för inspektion.

Artikel 15 - Ansvar och skadestånd

 1. Den part som på ett otillräkneligt sätt underlåter att uppfylla sina skyldigheter ska, med förbehåll för begränsningarna i denna artikel, vara ansvarig gentemot den andra parten för ersättning av den skada som den andra parten har lidit eller kommer att lida.

Artikel 16 - Skyldighet att väcka talan

 1. Huvudmannen är skyldig att omedelbart anmäla klagomål om utfört arbete per e-post eller skriftligen till tjänsteleverantören. Klagomålet ska innehålla en så detaljerad beskrivning av bristen som möjligt så att tjänsteleverantören kan svara på ett lämpligt sätt.

Artikel 17 - Immateriella rättigheter

 1. Om inte parterna skriftligen har kommit överens om något annat kommer tjänsteleverantören att behålla alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, patenträttigheter, varumärkesrättigheter, ritningar, modeller etc.) till alla mönster, ritningar, skrifter, databärare eller annan information, erbjudanden, illustrationer, skisser, modeller etc.
 2. Dessa immateriella rättigheter får inte kopieras, visas och/eller göras tillgängliga för tredje part eller användas på något annat sätt utan tjänsteleverantörens skriftliga medgivande.
 3. Kunden förbinder sig att behandla konfidentiell information som tillhandahållits av tjänsteleverantören konfidentiellt. Med konfidentiell information menas i alla fall den information som omfattas av denna artikel samt företagets uppgifter. Uppdragsgivaren förbinder sig att ålägga sin personal och/eller tredje part som deltar i genomförandet av detta avtal en skriftlig tystnadsplikt med den omfattning som anges i denna bestämmelse.

Artikel 18 - Konfidentialitet

 1. Var och en av parterna ska behandla konfidentiell information som mottagits från den andra parten (oavsett form) och all annan information om den andra parten som den vet eller rimligen kan förväntas veta är hemlig eller konfidentiell, eller information vars röjande skulle kunna vara till skada för den andra parten, och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dess personal också behandlar denna information konfidentiellt.
 2. Den tystnadsplikt som nämns i första stycket i denna artikel gäller inte för information:

              1. som redan var allmänt tillgänglig när mottagaren mottog den eller som senare blev allmänt tillgänglig utan att någon skyldighet har åsidosatts.
                  tystnadsplikt som åligger mottagaren;
              2. Om den mottagande parten kan bevisa att den redan var i sin besittning vid den tidpunkt då den tillhandahölls av den andra parten;
              3. Den mottagande parten har mottagit informationen från en tredje part om denna tredje part hade rätt att tillhandahålla informationen till den mottagande parten;
              4. Som offentliggörs av den mottagande parten i enlighet med en rättslig förpliktelse;
    3. Den tystnadsplikt som beskrivs i denna artikel ska gälla under detta avtals giltighetstid och under en period av tre år efter det att det har upphört att gälla.

Artikel 19 - Påföljd för brott mot tystnadsplikten

 1. Om en av parterna bryter mot föregående artikel ska den andra parten omedelbart och utan domstolsförfarande betala ett vite på 10 000 euro (tiotusen euro) exklusive moms. Detta vite ska inte hindra parterna från att kräva ytterligare ersättning(er) från den part som begått överträdelsen.

Artikel 20 - Förbud mot förvärv av personal

 1. Parterna får inte anställa anställda av varandra (eller av företag som tjänsteleverantören anlitar för att genomföra detta avtal och som är eller har varit inblandade i genomförandet av avtalet). Parterna får inte låta dem arbeta för sig själva direkt eller indirekt på något annat sätt. Detta förbud gäller under avtalets giltighetstid fram till ett år efter det att det har sagts upp. Det finns ett undantag från detta förbud: Parterna får vidta andra arrangemang i goda affärsförhandlingar. Dessa överenskommelser gäller i den mån de har fastställts skriftligen.

Artikel 21 - Tvistlösning

 1. Dessa allmänna villkor regleras av nederländsk lag.
 2. Den nederländska domstolen är behörig att ta ställning till alla tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor. Alla tvister som uppstår på grund av dessa allmänna villkor ska uteslutande hänskjutas till den behöriga domstolen i Gelderland.

(IRM360 B.V. 6-7-2021)