Förenkla ISO 9001

 IRM360 - SKL

System för kvalitetsstyrning

Begär en demo (online)

Tids- och kostnadsbesparingar. Enkel intuitiv inställning, hantering och användarvänlighet.

Integrerade insikter om klagomål och kundtillfredsställelse.

Optimal kontroll genom PDCA-förbättringscykeln och genom att följa ISO 9001, ISO 14001 etc.

Kontroll av dokumentationen om kvalitet och ledningssystem.

Optimalt stöd för att inrätta och kontrollera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001


Allt fler organisationer inser att riskhantering är en kombination av incident- och klagomålshantering, efterlevnad av lagar och regler, övervakning av kundnöjdhet och certifieringar. Den kontext i vilken organisationen verkar avgör vad du behöver fokusera på. Digitaliseringen gör att det finns ett stort fokus på informationssäkerhet och sekretess, men kvalitetshantering är en komponent i kontrollen för allt fler organisationer.

För att stödja dessa organisationer har vi utvecklat en uppsättning ledningssystem som kan fungera som fristående enheter eller integreras med varandra. Detta förhindrar onödigt "dubbelarbete" och ett integrerat tillvägagångssätt minskar risken och konsekvenserna av risker. SKL för kvalitetshantering är ett sådant system som också kan integreras med till exempel ett ISMS-system för informationssäkerhet.

Fokus på kundnöjdhet


Med den integrerade modulen för kundtillfredsställelse kan du enkelt skapa undersökningar om kundtillfredsställelse och skicka dem till lätthanterliga e-postlistor. Modulen erbjuder olika frågetyper och resultaten visas i olika instrumentpaneler.

dreamstime_ratingstartlaptop.jpg
dreamstime_callcenter.jpg

Registrering och hantering av klagomål


Det är lätt att registrera och hantera klagomål. Med hjälp av instrumentpaneler kan du se varifrån klagomålen kommer och hur behandlingen fortskrider, och du kan enkelt rapportera om detta.

Ledningssystemet ISO 9001 under kontroll


SKL bygger på samma "motor" som alla andra IRM360-ledningssystem. Kontrollen av alla uppgifter, från klagomålshantering, incidenter, kontrolluppgifter och interna eller externa audiouppgifter sker via Plan-Do-Check-Act-systemet. Om du vill kan du också införliva dina utbildningsvideor eller tester i systemet.

Nästan alla aktiviteter kan registreras flera gånger, så du behöver registrera så få saker som möjligt två gånger för att spara tid och kostnader. 

SKL-instrumentpanelen ger dig insikt i hela kontrollsystemet och specifika rapporter, t.ex. en redogörelse för tillämplighet, ledningsgranskning, internrevisionsrapporter och dokumentation av ledningssystemet, och är skräddarsydd för certifieringsrevisionen.

qms-2023-workflow.png

Fristående eller integrerad


SKL finns som ett fristående system eller kan integreras i CyberManager-licenserna (Advanced eller Pro) från vilka du hanterar IT-, cyber-, integritets- och/eller kontinuitetsrisker och uppnår standarder som ISO 9001.