ISO 27701 - Integritet AVG


Allmän dataskyddsförordning

Sedan den 25 maj 2018 har den allmänna dataskyddsförordningen trätt i kraft. Från och med detta datum gäller en enda europeisk integritetslagstiftning i hela Europa.
Tidigare hade alla EU:s medlemsstater sina egna nationella lagar som baserades på det europeiska direktivet om skydd av privatlivet från 1995. I Nederländerna ersatte AVG personuppgiftslagen och integritetsrättigheterna har stärkts och utökats. AVG-lagstiftningen ger dig som individ fler rättigheter vid behandling av personuppgifter. Det har blivit möjligt att lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten (AP) när en organisation missköter personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter om identifierbara personer som innehåller information om dem och som kan spåras tillbaka till dem. Personuppgifter omfattar även namn, adress och bostadsort samt religion, ursprung och hälsa.

Detta har gett organisationerna fler skyldigheter, med tonvikt på att visa ansvar för att följa lagstiftningen.
Dessutom uppmuntras organisationerna att skaffa sig informationssäkerhetscertifiering, t.ex. ISO 27001 och NEN 7510.

Användningen av ett ledningssystem stödjer de organisatoriska och tekniska åtgärder som organisationer måste vidta för att följa AVG.

System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.Xml.XmlDocument' to type 'System.Xml.XmlElement'.
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.DetermineRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.GetRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.Routing.DefaultUrlProvider.GetUrl(UmbracoContext umbracoContext, Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.<>c__DisplayClass16_0.<GetUrl>b__0(IUrlProvider provider)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.GetUrl(Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text, UrlProvider urlProvider)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Rte.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

IRM360:s ledningssystem CyberManager beskrivs som ett helt fristående och snabbt implementerat ledningssystem som är helt i linje med den SFIS-process som beskrivs i ISO27001. 

Ledningssystemet H/SFIS CyberManager innehåller allt som krävs för att kunna påvisa säkerhet och kontinuerlig förbättring med PDCA.

Drift i en säker redundant och certifierad miljö och levereras med rapporter som är anpassade till certifieringsrevisioner.

CyberManager omfattar även revisionshantering för certifieringar, inklusive planering och förbättringsåtgärder.

Med integrerat e-lärande för riskmedvetenhet

 

Förenkla sekretess och informationssäkerhet och öka din cyberresiliens.

CyberManager är lämplig för alla gemensamma standarder, certifieringssystem och riktlinjer för bedömning.


Vill du veta mer?

System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.Xml.XmlDocument' to type 'System.Xml.XmlElement'.
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.DetermineRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.GetRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.Routing.DefaultUrlProvider.GetUrl(UmbracoContext umbracoContext, Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.<>c__DisplayClass16_0.<GetUrl>b__0(IUrlProvider provider)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.GetUrl(Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text, UrlProvider urlProvider)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Rte.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20